TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Wsparcie dla przedsiębiorców: konkursy unijne

Wiosną i jesienią tego roku ruszyła część konkursów, w których przedsiębiorcy mogą szukać wsparcia dla swoich innowacyjnych pomysłów. Fundusze unijne mogą stać się istotną motywacją w sferze badań i rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, co podkreślone zostało w specjalnym raporcie Konfederacji Lewiatan o kondycji firm pt. “Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014. Finansowanie działalności rozwoju”.

Poniżej przedstawiono konkursy, które uruchomione zostały z myślą o przedsiębiorstwach z obszaru technologie innowacyjno-komunikacyjne. Uruchomione zostały w programach operacyjnych Polska Cyfrowa (POPC, “ostatnia mila”) oraz Inteligentny Rozwój (POIR, innowacje), on właśnie stanie się przedmiotem dokładniejszego opisu.
1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe (“szybka ścieżka”) – POIR
Na dofinansowanie mogą liczyć projekty obejmujące realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej. Uwaga! O wsparcie mogą ubiegać się tylko projekty, które wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Przed złożeniem wniosku, należy pamiętać o następujących kryteriach:
1) projekt musi mieć charakter innowacyjny;
2) istnieje zapotrzebowanie na jego wyniki;
3) proponowane rozwiązania są porównywalne albo lepsze od dotychczasowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych;
4) możliwość wykonania projektu nie budzi wątpliwości, a osiągnięcie przewidywanego wyniku jest efektywne ekonomicznie;
5) planowane koszty realizacji projektu są zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych lub studiów wykonalności.
2. Bony na innowacje – POIR
Nabór trwa od końca sierpnia do końca roku. Nawet najmniejsze przedsiębiorstwa będą mogły sfinansować swoje potrzeby związane z pracami badawczymi lub rozwojowymi, poprzez dotacje na zakup usługi w jednostce naukowej. Praca badawcza lub rozwojowa może polegać na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Do kosztów projektu będzie można zaliczyć wydatki, które dotyczą:
1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją;
2) sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres, w jakim będą wykorzystywane przy realizacji projektu, przy czym jeżeli sprzęt i aparatura nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu przez całkowity okres ich użytkowania, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
3) badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;
4) koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu. W przypadku projektu obejmującego studium wykonalności do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty jego opracowania.
Na powtórzenie konkursów – i szansę rozwoju – będzie można liczyć także w 2016 roku.
Artykuł opracowano na podstawie tekstu znajdującego się na stronie: Telko

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze