Sprawa przeciwko Polsce skierowana przez KE do TSUE

Christian Lue unsplash

Do Trybunału Sprawiedliwość UE została skierowana sprawa przeciwko Polsce w związku z “podważeniem niezależności krajowego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji” jakim jest Urząd Komunikacji Elektronicznej. To decyzja Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska zwróciła uwagę na zmianę przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, które dotyczą powoływania oraz odwoływania prezesa polskiego krajowego organu regulacyjnego – UKE. Przepisy te zostały zmienione w trybie pilnym w maju 2020 r.

Komisja Europejska poinformowała, że to właśnie na podstawie tych przepisów został przedwcześnie odwołany prezes UKE w maju 2020 r., chociaż jego kadencja powinna trwać do września 2021 r.

„Zgodnie z przepisami UE warunki, które mogą prowadzić do wcześniejszego odwołania prezesa krajowego organu regulacyjnego, muszą zostać określone przed rozpoczęciem kadencji. Jest to ważne zabezpieczenie gwarantujące niezależność krajowego organu regulacyjnego od nacisków politycznych” – stwierdziła KE.

A dla KE niezależność krajowego organu regulacyjnego jest podstawową zasadą w unijnych ramach prawnych telekomunikacji. To pozwala na podejmowanie przez właściwy organ obiektywnych i niezależnych decyzji oraz pozwala mu na bezstronność tak wobec podlegających mu przedsiębiorstw, jak wobec polityków.

W lipcu 2020 r. zostało skierowane do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia. W lutym 2021 r. strona polska przesłała na odpowiedź. Nastąpiła wymiana opinii między Polską i KE, jednak nie rozwiązania ona kluczowej kwestii.

Wyjaśnienia wysłane przez Polskę zostały uznane za niezadowalające i niezgodne z wymogami Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Dlatego Komisja Europejska zdecydowała na skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Na stronie rządowej znalazła się odpowiedź na zarzuty komisji:
– Stanowczo nie zgadzam się z zarzutami Komisji Europejskiej, która atakuje Polskę za działania, których celem była implementacja wytycznych zawartych w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej. Kwestia niezależności krajowego organu regulacyjnego jest traktowana przez nas bardzo poważnie, ponieważ niezależność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania rynku, na którym mamy dziś jedne z najniższych w Europie ceny usług – powiedział minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jednak tak, jak poprzez wymianę opinii miedzy KE a Polską nie doszło do rozstrzygnięcia, tak samo publikowanie w internecie sprawy nie rozwiąże. Teraz sporna kwestia będzie rozstrzygana przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Źródło: money.pl, gov.pl