Trzy dokumenty BEREC w trakcie konsultacji społecznych

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) rozpoczął konsultacje publiczne trzech przygotowanych przez siebie dokumentów.

Obecnie prowadzone konsultacje dotyczą:

1) Projektu wytycznych BEREC wspierających spójne stosowanie kryteriów oceny współinwestycji w elementy sieci o bardzo dużej przepustowości (art. 76 EKŁE).

Powyższy przepis wyraża, że przedsiębiorstwa, które zostały wyznaczone jako posiadające znaczącą pozycję rynkową na jednym lub kilku rynkach właściwych mogą proponować przyjęcie zobowiązania do otwarcia realizacji nowej sieci o bardzo dużej przepustowości, która składa się z elementów światłowodowych do obiektów użytkownika końcowego lub stacji bazowej.

Może się to odbyć na przykład przez zaoferowanie współwłasności lub długoterminowe dzielenie ryzyka przez współfinansowanie lub umowy zakupu prowadzące do uzyskania szczególnych praw o charakterze strukturalnym przez innych dostawców sieci lub usług łączności elektronicznej.

Krajowy organ regulacyjny ocenia te proponowane zobowiązania i określa czy oferta dotycząca współinwestowania spełnia wszystkie wymagane warunki.

Okres konsultacji: od 16.06.2020 do 4.09.2020

2) Przewodnika po radarze 5G BEREC oraz interaktywnego radaru.

Wytyczne mają za zadanie przygotować organy regulacyjne, aby rozwój sieci 5G mógł odbywać się w sposób efektywny, ciągły i konkurencyjny.

Okres konsultacji: od 16.06.2020 do 31.07.2020

3) Projektu wytycznych BEREC dotyczących spójnego stosowania art. 61 ust.3 EKŁE.

Wspomniany artykuł mówi, iż krajowe organy regulacyjne mogą – na uzasadniony wniosek – nakładać obowiązki udzielenia dostępu do okablowania i przewodów oraz urządzeń towarzyszących wewnątrz budynków lub na odcinku do pierwszego punktu koncentracji lub dystrybucji określonego przez krajowy organ regulacyjny, jeżeli punkt ten znajduje się poza budynkiem. Art. 61 ust.3 EKŁE zawiera również szereg przypadków i wyjątków, które muszą znaleźć zastosowanie.

Dokument przygotowany przez BEREC ma za zadanie ujednolicić stosowanie zapisów wspomnianego przepisu.

Okres konsultacji: od 16.06.2020 do 31.07.2020

Projekty dokumentów oraz instrukcje zgłaszania uwag dostępne są na stronie BEREC.

Źródło: BEREC / uke.gov.pl