ZUS. Czy istnieje zadłużenie, w sytuacji gdy zaległe składki zostały rozłożone na raty?

fot. Pixabay

Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości, czy rozłożenie na raty zaległych płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne znosi zadłużenie wobec ZUS. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się w tej sprawie z zapytaniem Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jest to ważna kwestia, ponieważ zadłużenie uniemożliwia skorzystanie ze wsparcia przysługującego przedsiębiorcom na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnił, że zgodnie z zasadami prawa cywilnego, należności rozłożone przez wierzyciela na raty nie są wymagalne, jeśli postanowienia układu ratalnego są realizowane przez dłużnika w terminie. W rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów Kodeksu cywilnego, dłużnik taki nie zalega z opłatą składek pomimo, że posiada na swoim koncie z tego tytułu zadłużenie.
Ocena czy rozłożenie na raty zadłużenia za dany okres będzie kwalifikowane jako wystarczający warunek do uzyskania wsparcia, pozostaje w gestii starosty, który jest uprawniony do jego przyznania na podstawie art. 15zzb i art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnił ponadto, że zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek potwierdza stan faktyczny istniejący w dniu jego wydania. Nie może ono obejmować rozliczeń płatnika za okres wcześniejszy, aniżeli dzień jego wydania. Natomiast w przypadku, gdy płatnik chce otrzymać informację o rozliczeniu za dany okres, ZUS może wydać zaświadczenie o stanie rozliczeń, które będzie potwierdzało stan konta płatnika na żądany przez niego dzień, przypadający przed datą złożenia wniosku.

Źródło: Rzecznik MŚP