„Kredyt Ekologiczny” – program dla efektywności energetycznej

Odbywa się pierwszy nabór wniosków w ramach „Kredytu Ekologicznego” w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Kwota, która przeznaczona jest na ten nabór, to aż 660 milionów złotych. Znane są również kryteria wyboru projektów dla tego wsparcia.

Kredyt Ekologiczny – kto może z niego skorzystać?

O dofinansowanie w ramach „Kredytu Ekologicznego” mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W naborze startować mogą także przedsiębiorstwa typu small-mid caps, które mają do 499 pracowników czy mid-caps posiadające do 3000 pracowników.

Wszystkie te podmioty muszą posiadać zdolność kredytową.

Kredyt Ekologiczny – na co można wykorzystać środki?

Celem programu jest wsparcie dla inwestycji na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej czy energooszczędności. W tym zakresie mieści się termomodernizacja budynków czy zmiana zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Działania, które mogą być  podejmowane w ramach  wsparcia to:
– zakup lub modernizacja maszyn, urządzeń, linii technologicznych czy maszyn urządzeń energooszczędnych,
– termomodernizacja budynków,
– modernizacja systemów wentylacji i ogrzewania,
– montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii i magazynowania energii.

Kredyt Ekologiczny – zasady przyznawania wsparcia

Z „Kredytu Ekologicznego” będzie można pokryć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wysokość przyznawanego wsparcia będzie zależeć od rodzaju wydatku, lokalizacji inwestycji czy w końcu wielkości przedsiębiorstwa.

Operator programu – Bank Gospodarstwa Krajowego  będzie mógł przyznać również premię ekologiczną, która dotyczyć będzie części przyznanego kredytu. Będzie ona wynosić od 25-80 proc. wydatków kwalifikowanych.

Kredyt Ekologiczny – kryteria wyboru projektów

Ocena wyboru projektów będzie dwuetapowa. Kryteria, według których oceniane będą projekty, dzielą się na:
– formalne,
– merytoryczne.

Kryteria formalne to:
– złożenie wniosku w terminie,
– zgodność danych we wniosku z dokumentami rejestrowymi przedsiębiorstwa,
– kompletność wniosku wraz z wymaganymi załącznikami,
– dołączenie do wniosku promesy lub umowy warunkowej kredytu ekologicznego.

Na kryteria merytoryczne składa się aż 12 kategorii. Pośród nich znajduje się:
– audyt oraz minimalny próg oszczędności energii – przedsiębiorstwa składające wnioski w projekcie muszą przedłożyć audyt energetyczny,
 – wykazanie pierwotnej oszczędności energii na poziomie min. 30 proc. odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

Osiem kryteriów dotyczy zgodności wniosku z zasadami i politykami horyzontalnymi.

W trakcie oceniania projekty badany będzie rodzaj działalności zawartej w projekcie i czy nie jest związany  rodzajami działalności wykluczonymi z możliwości uzyskania wsparcia.

Nabór wniosków w ramach „Kredytu Ekologicznego” trwa do 17.08.2023 roku.

Źródło: studio.pwc.pl