KIKE weszła w skład Prekomitetu Monitorującego FENG

kinga pawłowska
Kinga Pawłowska-Nojszewska

Skrót FENG oznacza program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, na który przeznaczone zostały środki w wysokości aż 7,9 mld euro. Pieniądze te wspierać mają innowacje w wielu różnych dziedzinach, między innymi w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Prekomitet Monitorujący FENG powołany został przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu rozpoczęcia prac nad szczegółowymi zasadami rozporządzania środkami. Rozpocznie on prace zanim jeszcze Komisja Europejska formalnie zaakceptuje FENG. Zadaniem członków Prekomitetu, w tym przedstawiciela KIKE, będzie wypracowanie takich warunków udzielania wsparcia, aby środki FENG były udzielane najlepszym innowacyjnym projektom. Konkluzje Prekomitetu będą podstawą przyjęcia pierwszych rozstrzygnięć przez docelowy Komitet Monitorujący FENG. Po zakończeniu prac przez Prekomitet, KIKE podejmie działania w celu włączenia się także w prace Komitetu Monitorującego.

Pierwsze posiedzenie Prekomitetu Monitorującego FENG z udziałem KIKE odbędzie się już 23.06. Będzie to dyskusja nad wyborem modelu kryteriów wyboru projektów i metodyki oceny projektów do wsparcia.

Pieniądze dla przedsiębiorców

Aż połowa środków FENG ma zostać przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców (Priorytet 1 FENG). Wsparcie to będzie miało formę dotacji i instrumentów gwarancyjnych. Preferowane w udzielaniu wsparcia będą Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych z pewnością interesująca jest specjalizacja Inteligentne sieci i technologie technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne oraz Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych (KIS 10 i 11).

Wiadomo już także, że wnioski o dofinansowanie w ramach FENG będą miały konstrukcję modułową: projekty uzyskają wsparcie, gdy będą służyły realizacji jednego z dwóch modułów obowiązkowych oraz jednego z pięciu modułów fakultatywnych. Modułami obowiązkowymi są Prace badawczo-rozwojowe (B+R) i Rozwój infrastruktury B+R. Drugi z wymienionych modułów obowiązkowych obejmie m.in. finansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do tworzenia innowacyjnych usług spójnych z KIS. Wśród modułów fakultatywnych zwraca uwagę moduł Cyfryzacja, który zmierza do cyfryzacji produkcji procesów, produktów i modelu biznesowego w przedsiębiorstwie. Obejmuje on w szczególności internet rzeczy oraz systemy zwiększające cyberbezpieczeństwo.

KIKE zachęca do kontaktu i współpracy wszystkich, którzy mogą być zainteresowani pracami Prekomitetu Monitorującego FENG, maile w tej sprawie prosimy wysyłać na adres: k.pawlowska-nojszewska@kike.pl