Ustawa w sprawie świadczeń przedsiębiorców z układami ratalnymi z ZUS

166
fot. Pixabay

Ustawa rozstrzygająca wątpliwości w kwestii prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych dla tych przedsiębiorców, którzy zawarli z ZUS-em układ ratalny i go spłacają, weszła w życie. W związku z tym rzecznik MŚP Adam Abramowicz zwrócił się do ZUS, by ten podjął z urzędu działania, które miała prowadzić do zmiany wydanych dotychczas decyzji odmownych.

16 grudnia 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 27 października 2022 roku. To ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest rozwiązanie problemu odmawiania przedsiębiorcom wypłaty zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy też macierzyńskiego. Miało to miejsce w związku z zawartymi przez przedsiębiorców umowami o odroczenie terminu płatności czy też umowami o rozłożenie należności na raty. Problemy pojawiały się także w przypadku terminowych spłat należności objętych takimi układami.

Ustawa realizuje postulaty wnoszone przez Rzecznika MŚP Adama Abramowicza. Po otrzymaniu od przedsiębiorców skarg i próśb o interwencje, występował do ZUS-u i Minister Rodziny i Polityki Społecznej, by podjęte zostały działania chroniące prawa osób wykonujących działalność gospodarczą. Najlepszym rozwiązaniem sytuacji byłoby rozstrzygnięcie jednorazowe. Co niniejszym ma miejsce w przypadku tej ustawy. Terminowo spłacane zaległości rozłożone na raty powinny gwarantować możliwość ubiegania się o świadczenia pieniężne z ubezpieczeń społecznych.

Po wejściu ustawy w życie Rzecznik MŚP wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podjęcie z urzędu czynności, które uchylą lub zmienią wydawane decyzje odmowne przedsiębiorcom. Odmowa prawa do świadczeń wynikała w nich wyłącznie z uwagi na istnienie zadłużenia objętego układem ratalnym. Nawet w sytuacjach, gdy zobowiązania rozłożone na raty spłacane były terminowo.

Rzecznik MŚP wnioskuje również o działania informacyjne, których celem będzie uświadomienie przedsiębiorcom ich sytuację w obecnym stanie prawnym. Przedsiębiorcy spłacający układy ratalne uznawanie są za osoby nieposiadające zadłużenia z tytułu składek. Mogą ubiegać się o świadczenie z ubezpieczeń społecznych jak wszyscy inni. Wbrew wcześniejszemu stanowisku ZUS. Ustawa zmienia sytuację diametralnie.

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl