SIIS i PIT – zrób to teraz albo licz się z karą

942
Jarosław Straś, radca prawny z kancelarii itB Legal
Jarosław Straś, radca prawny z kancelarii itB Legal

31 marca 2021 r. upływa termin wywiązania się przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych z realizacji obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych wobec organu nadzoru – Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Nic tak nie mobilizuje jak ostateczny termin. Wielu operatorów właśnie opracowuje i wprowadza dane dotyczące rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Współczuć wypada tym, którzy zaspali; w przypadku niezłożenia bądź nieterminowego złożenia obowiązków informacyjnych, Prezes UKE będzie mógł nałożyć na operatora karę pieniężną w wysokości do 3% przychodu osiągniętego w ubiegłym roku.

– Realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 7 ustawy Prawo telekomunikacyjne odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (https://pue.uke.gov.pl/) – stwierdza Jarosław Straś, radca prawny z kancelarii itB Legal. – Dane powinny być przekazane do dnia 31 marca za rok poprzedzający. Obowiązek sprawozdawczy realizowany jest bez względu na wysokość osiągniętych przychodów przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym.

Dane dotyczące klientów i usług szerokopasmowych (SIIS)

Podstawa prawna realizacji tego obowiązku uregulowana jest w art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. Megaustawa). Obowiązek dotyczy posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych i budynków umożliwiających kolokację, świadczonych usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych w ramach inwentaryzacji. Realizacja sprawozdania powinna nastąpić do 31 marca każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

Dane w powyższym zakresie przekazywane są w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej – https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/. Stąd przekazywanie informacji nazywane jest często przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych SIIS-em.

Dane wskazane w art. 29b ust. 1 pkt 3 i 4 Megaustawy (PIT)

– Kolejny obowiązek wiąże się z przekazywaniem przez operatorów sieci posiadanych w postaci elektronicznej danych wskazanych w art. 29b ust. 1 pkt 3 i 4 Megaustawy – przypomina Jarosław Straś, radca prawny z kancelarii itB Legal. – Dane te dotyczyć mają istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją Prezesa UKE (SIIS), a także o kanałach technologicznych, oraz planów inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych.

Informacje te należy przekazywać przez system teleinformatyczny PIT (Punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji) dostępny pod adresem: https://pit.uke.gov.pl.

Podkreślamy raz jeszcze, że obowiązek ten jest realizowany do 31 marca każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.