Regulacje dotyczące umorzenia składek na ZUS

32

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców współpracuje z  Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wspólnie będą zajmować się sprawą umarzania składek na ubezpieczenie społeczne w związku z poniesionymi stratami materialnymi w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia. W wielu takich sytuacjach konieczność opłacenia składek mogłaby doprowadzić do zakończenia danej działalności gospodarczej z uwagi na brak środków na dalsze jej działanie.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w ramach współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr hab. Marcinem Wiąckiem podjął temat umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Sprawa nie jest prosta. Interwencja trafia do w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i dotyczy umorzeń określonych zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Należności należne ZUS mogą być w uzasadnionych przypadkach umorzone. Może to nastąpić, gdy zobowiązany wykaże, że opłacenie składek stanowiłoby poważne obciążenie, które pociągnęłoby zbyt ciężkie skutki. Dotyczy to sytuacji, w której:

– gdy opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,
– poniesienie strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia doprowadziło do sytuacji, w której opłacenie należności uniemożliwiłoby dalsze prowadzenie działalności,
– przewlekła choroba lub sprawowanie opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny uniemożliwiło uzyskanie dochodu pozwalającego na opłacenie należności.

RPO w piśmie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zwrócił się o analizę rozporządzenia wydanego w tej sprawie. Jego zdaniem obecna treść rozporządzenia i ustawy w tej sprawie nie są zbieżne. To może prowadzić do stwierdzenia niezgodności rozporządzenia z ustawą. Taka sytuacja to utrudnienie dla chcących skorzystać z możliwości umorzenia, gdyż nie wiedzą oni, do którego dokumentu mogą się odnieść, by ich wnioskowanie było zgodne z literą prawa.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie podziela obaw RPO w tej sprawie. Jednak potwierdziło, że prowadzone są analizy w zakresie zmiany przepisów dotyczących umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. W trakcie prac mają być wzięte pod uwagę kwestię poruszone przez Marcina Wiącka.

Źródło: rzecznik.gov.pl