Prezes UKE odpowiada na protest Stowarzyszenia e-Południe w sprawie PIT

1057
Grafika: Marcin Jedynak

Stowarzyszenie e-Południe otrzymało odpowiedź na przesłany w lutym br. List otwarty ws. inwentaryzacji sieci i usług w roku 2023 adresowany do Prezesa UKE. 

W dokumencie przygotowanym przez Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeczytamy, że terminy przekazania danych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych zostały określone na gruncie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884, z późn. zm.). Żaden organ administracyjny nie jest uprawniony do ich zmiany.

Prezes UKE odnosi się też do sankcji związanych z nieprzekazaniem danych w terminie: Nieprzekazanie danych w terminie objęte jest sankcją, o której mowa w art. 209 ust. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, z późn. zm.), który stanowi, że Prezes UKE, jeżeli przemawia za tym charakter lub zakres naruszenia, może nałożyć karę pieniężną na podmiot, który nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów przewidzianych ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych lub udziela informacji niepełnych lub nieprawdziwych, lub dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe.

Z kolejnego akapitu dowiemy się natomiast, że stosowanie sankcji jest uprawnieniem Prezesa UKE, z którego możne on skorzystać wyłącznie jeśli jest to uzasadnione charakterem lub zakresem stwierdzonego naruszenia.

Odpowiedź zakończona jest informacją, że UKE zapewni możliwość przekazania wymaganych danych również po upływie terminów wskazanych w ustawie.

Poniżej cała treść dokumentu przekazanego przez UKE:

Czytaj więcej: