TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Pierwsze informacje nt. przetargu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

 
Przedmiotem przetargu będzie dostawa łączy transmisji danych na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach dwóch postępowań: dla szkół na obszarach realizacji projektów dotowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, drugie – szkoły poza nimi (obszarach POPC wymagana jest instalacja urządzeń abonenckich oraz WiFi).
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe, a punktem wymiany ruchu z siecią OSE. Łącza szerokopasmowe zakończone będą w szkole stykiem Ethernet oraz będą spełniały gwarantowaną symetryczną (obustronną) przepływność co najmniej 100Mb/s każde – przy zachowaniu zdefiniowanych parametrów jakościowych.
Termin realizacji zamówienia wynosi 60 miesięcy od daty uruchomienia usługi Transmisji Danych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. wykażą, iż posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, 2201) i są podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich musi posiadać wyżej wymienione uprawnienia.
Należy również złożyć zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.
Zgodnie z polskim Prawem zamówień publicznych kryterium wyboru będzie cena.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej określonych kryteriów oceny ofert:

  • Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps (50% oceny)
  • Jednorazowa opłata instalacyjna (20%)
  • Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps (20%)
  • Zestawienia dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet (5%)
  • Zestawienia dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet (5%)

Umowy zawarte zostaną na 5 lat.
Termin składania ofert: do dnia 06.04.2018 r. do godz. 12:00.
Jest to pierwsze duże postępowanie obejmujące ogólnopolskie transmisje, w których dzięki oddolnej inicjatywie  i koordynacji Stowarzyszenia e-Południe mają szansę wystartować polscy Mali i Średni Operatorzy Telekomunikacyjni (MiŚOT).
W projekcie nazwanym przez Stowarzyszenie „MdO” (MiŚOT dla OSE) bierze udział ponad 400 podmiotów, które zadeklarowały możliwości realizacji transmisji do ponad połowy placówek edukacyjnych, które realizować będzie NASK.
Zapytanie ofertowe można przeczytać w całości tutaj.

Michal.Koch
Michal.Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze