Parlamentarzyści apelują o konsultacje nowych zapisów projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

94

Zespół Parlamentarnego ds. Ochrony Praw Konsumentów i Przedsiębiorców przesłał do Prezesa Rady Ministrów pismo związane z pracami nad nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Parlamentarzyści zaapelowali do premiera o przeprowadzenie pełnych konsultacji społecznych i międzyresortowych w zakresie wszystkich dotychczas niekonsultowanych zmian w przepisach dotyczących KSC. Wnieśli również o przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej z udziałem przedstawicieli podmiotów, które wniosą uwagi do tego projektu.

W ocenie ekspertów Zespołu przepisy aktualnie zawarte w treści projektu ustawy o zmianie ustawy o KSC dają organom administracji rządowej zbyt szerokie kompetencje w zakresie nakładania obowiązków na operatorów telekomunikacyjnych, które mogą skutkować np. czasowym blokowaniem adresów IP i ograniczaniem dostępu społeczeństwa do Internetu.

Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego odbyło się 19 lutego tego roku, a jego uczestnicy omawiali potencjalne zagrożenia związane z przyjęciem ustawy w aktualnym brzmieniu.

Pełna treść pisma: