TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Odezwy Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej oraz Stowarzyszenia e-Południe i MEDIAKOM do organów państwowych

Prezesi Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej oraz Stowarzyszenia e-Południe wystąpili z inicjatywą odezwy do organów ustawodawczych oraz organów wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie w trybie pilnym zmian ustawowych. Miałyby one pozwolić przedsiębiorcom telekomunikacyjnym bez negatywnych konsekwencji, a w szczególności bez narażenia się na kary pieniężne, wykonać obowiązki informacyjne i sprawozdawcze w terminie późniejszym niż do dnia 31 marca 2020 roku.

https://isportal.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020_03_18_odezwa_do_MC_MR_RzecznikMSP_koronawirus_KIKE_STOWARZYSZENIA-E-POŁUDNIE.pdf

Działając w imieniu zrzeszonych w naszych strukturach przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w związku z tym, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz. U. z 2020 r. poz. 433, w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze:

 1. ogrom obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych spoczywających na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, których termin wykonania upływa w dniu 31 marca 2020 r. (o obowiązkach tych stanowią w szczególności art. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., tj. z dnia 9 grudnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 wraz z późn. zm., zwanej dalej „UstPT”, art. 29 ust. 2 i art. 29c ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, tj. z dnia 22 listopada 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 2410, zwanej dalej „UstWRUiST”);
 2. to, że wykonanie obowiązków, o których mowa w punkcie 1 powyżej, wymaga
  znacznego zaangażowania zasobów ludzkich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, w tym współpracy pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstw;
 3. to, iż aktualnie – w celu bezpieczeństwa zdrowotnego i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – większość pracowników przedsiębiorstw telekomunikacyjnych została delegowana do pracy zdalnej, korzysta z urlopu wypoczynkowego lub w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, korzysta ze zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem;
 4. okoliczność, że w związku ze wzrostem zachorowań i ilości osób objętych kwarantanną oraz z obawami społeczeństwa co do możliwości zarażenia się chorobą, przewidywane są w najbliższym czasie jeszcze większe braki kadrowe wśród przedsiębiorstw telekomunikacyjnych;
 5. okoliczność, że w związku z kampanią medialną, popartą przez przedstawicieli rządu i polityków, nawołującą do pozostania w domu oraz z wprowadzeniem u szeregu pracodawców pracy zdalnej, doszło do wzmożenia ruchu telekomunikacyjnego – co skutkuje większą awaryjnością sieci telekomunikacyjnej i koniecznością przesunięcia zasobów ludzkich do obszarów obsługi technicznej;
 6. uzasadnione obawy i przewidywania co do tego, że w związku z dynamicznym
  rozwojem sytuacji i wzrostem zachorowań, wkrótce zostaną wprowadzone dalsze ograniczenia/obostrzenia na terenie kraju;
 7. fakt, iż Światowa Organizacja Zdrowia w dniu 11 marca 2020 r. ogłosiła pandemię nowego koronawirusa, alarmując o rosnących zakażeniach na świecie;
 8. bezpieczeństwo funkcjonowania przedsiębiorstw telekomunikacyjnych;
 9. że zaistniałe zdarzenia są sytuacją niespotykaną i nadzwyczajną, z którą przedsiębiorcy telekomunikacyjni w różnych aspektach muszą sobie nauczyć radzić;

apelujemy do Państwa o zwrócenie się do organów ustawodawczych oraz organów wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie w trybie pilnym zmian ustawowych pozwalających na to, aby przedsiębiorcy telekomunikacyjni bez negatywnych dla siebie konsekwencji, a w szczególności bez narażenia się na kary pieniężne, o których mowa w art. 209 i 210 UstPT, mogli wykonać obowiązki informacyjne i sprawozdawcze, o których stanowią przepisy UstPT i UstWRUiST, w terminie późniejszym niż do dnia 31 marca 2020 r., tj. co najmniej na miesiąc po dniu ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego. W warunkach obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2, brak jest możliwości, aby obowiązki te zostały wykonane w terminach ustawowych. Postulowane zmiany mogłyby polegać, albo na przesunięciu terminu wykonania obowiązków, albo na uchyleniu sankcji za niewykonanie tych obowiązków w bieżącym roku w ustawowym terminie.

Mając na uwadze powyższe, prosimy jak na wstępie. Deklarujemy pełną współpracę w zakresie przygotowania projektów postulowanych zmian przepisów prawa. Wyrażamy
głęboką nadzieję, że nasza inicjatywa znajdzie się ze zrozumieniem i poparciem z Państwa strony, albowiem naszym wspólnym celem jest ochrona interesów przedsiębiorców i stworzenie im możliwości normalnego funkcjonowania, pomimo zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, w których przyszło nam żyć.

Pod tym apelem podpisali się: Karol Skupień, prezes zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej oraz Adam Kossowski, prezes zarządu Stowarzyszenia e- Południe.

Drugi dokument z prośbą o zaniechanie wyciągania negatywnych konsekwencji wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych w przypadku naruszenia przez nich tegorocznych obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych powstał we współpracy z izby i stowarzyszenia ze Związkiem Pracodawców Mediów Elektronicznych i
Telekomunikacji MEDIAKOM. Skierowany został do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

https://isportal.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020_03_17_odezwa_do_UKE_koronaw-irus_KIKE_E_Południe_Mediakom.pdf

Czytamy w nim:

Szanowny Panie Prezesie,
działając w imieniu zrzeszonych w naszych strukturach przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w związku z tym, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz. U. z 2020 r. poz. 433, w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze:

 1. ogrom obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych spoczywających na
  przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, których termin wykonania upływa w dniu 31 marca 2020 r. (o obowiązkach tych stanowią w szczególności art. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., tj. z dnia 9 grudnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 wraz z późn. zm., zwanej dalej „UstPT”, art. 29 ust. 2 i art. 29c ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, tj. z dnia 22 listopada 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 2410, zwanej dalej „UstWRUiST”);
 2. to, że wykonanie obowiązków, o których mowa w punkcie 1 powyżej, wymaga
  znacznego zaangażowania zasobów ludzkich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, w tym współpracy pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstw;
 3. konieczność zapewnienia w pierwszej kolejności bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, by nie doszło do paraliżu kraju. To, że tak wiele osób w Polsce może pracować zdalnie jest zasługą zbudowanych i utrzymywanych przez nas sieci telekomunikacyjnych;
 4. to, iż aktualnie – w celu bezpieczeństwa zdrowotnego i przeciwdziałaniu
  rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – większość pracowników przedsiębiorstw telekomunikacyjnych została delegowana do pracy zdalnej, korzysta z urlopu wypoczynkowego lub w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, korzysta ze zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem;
 5. okoliczność, że w związku ze wzrostem zachorowań i ilości osób objętych kwarantanną oraz z obawami społeczeństwa co do możliwości zarażenia się chorobą, przewidywane są w najbliższym czasie jeszcze większe braki kadrowe wśród przedsiębiorstw telekomunikacyjnych;
 6. okoliczność, że w związku z kampanią medialną, popartą przez przedstawicieli rządu i polityków, nawołującą do pozostania w domu oraz z wprowadzeniem u szeregu pracodawców pracy zdalnej, doszło do wzmożenia ruchu telekomunikacyjnego – co skutkuje większą awaryjnością sieci telekomunikacyjnej i koniecznością przesunięcia zasobów ludzkich do obszarów obsługi technicznej;
 7. uzasadnione obawy i przewidywania co do tego, że w związku z dynamicznym
  rozwojem sytuacji i wzrostem zachorowań, wkrótce zostaną wprowadzone dalsze ograniczenia/obostrzenia na terenie kraju;
 8. fakt, iż Światowa Organizacja Zdrowia w dniu 11 marca 2020 r. ogłosiła pandemię
  nowego koronawirusa, alarmując o rosnących zakażeniach na świecie;
 9. że zaistniałe zdarzenia są sytuacją niespotykaną i nadzwyczajną, z którą przedsiębiorcy telekomunikacyjni w różnych aspektach muszą sobie nauczyć radzić;
 10. art. 209 ust. 11 i 1a UstPT;
 11. art. 206 ust. 1 UstPT w zw. z art. 189f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. z dnia 20 grudnia 2019 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 256, zwanej dalej „UstKPA”

zwracamy się do Pana Prezesa z prośbą o zaniechanie wyciągania negatywnych konsekwencji wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych w przypadku naruszenia przez nich tegorocznych obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych, w szczególności wymienionych w punkcie 1 powyżej.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że termin wykonania tych obowiązków jest regulowany
ustawowo i nie może podlegać zmianie na mocy decyzji Pana Prezesa, apelujemy jednak o nienakładanie kar pieniężnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w przypadku stwierdzenia, że w 2020 r. doszło do naruszenia przez danego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego terminu wykonania obowiązków, albowiem z uwagi na zaistniałą na terenie całego kraju sytuację, brak jest możliwości, aby obowiązki te zostały wykonane w terminach ustawowych. Naszym zdaniem, podstawę prawną do odstąpienia od nałożenia kary w tym przypadku mogą stanowić właściwe przepisy UstPT w związku z przepisami UstKPA. Zgodnie z art. 209 ust. 11 pkt 1) UstPT, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie jest zobligowany do nałożenia kary pieniężnej na podmiot, który nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów przewidzianych UstPT lub UstWRUiST, a jedynie może taka karę nałożyć, jeżeli przemawia za tym charakter lub zakres naruszenia.

Postępowanie przedsiębiorców telekomunikacyjnych w niniejszej sytuacji nie przemawiałoby za ukaraniem, albowiem nawet gdyby doszło do naruszenia, to nie miałoby ono charakteru zawinionego i nie byłoby celowe, a wynikałoby z wystąpienia tzw. siły wyższej, czyli okoliczności w pełni niezależnych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych. UstPT nie reguluje zasad odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub udzielenia pouczenia. W związku z tym, w takim zakresie powinny mieć zastosowanie przepisy UstKPA.

Zgodnie z art. 189f § 1 pkt 1) UstKPA, organ administracji publicznej, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa.

Mając na uwadze powyższe, prosimy jak na wstępie. Jednocześnie podnosimy, że równolegle z niniejszym wystąpieniem zwrócimy się do właściwych organów rządowych, a w szczególności do Ministra Cyfryzacji i Ministra Rozwoju o podjęcie w trybie pilnym zmian ustawowych, pozwalających na zmianę terminu wykonania w bieżącym roku obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wyrażamy głęboką nadzieję, że nasza inicjatywa znajdzie się ze zrozumieniem i poparciem ze strony Pana Prezesa, albowiem naszym wspólnym celem jest ochrona interesów branży telekomunikacyjnej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...