Milion słupów elektroenergetycznych pod internet

Prawie dwa lata minęły od kiedy Prezes UKE wydał regulacje w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych, a operatorzy systemów dystrybucyjnych je wdrożyli. Od tego czasu rośnie zainteresowanie operatorów telekomunikacyjnych dostępem do słupów elektroenergetycznych. Liczba wykorzystywanych słupów wzrosła już do niemal miliona.

– Likwidacja białych plam w dostępie do szerokopasmowego internetu w sporej mierze oparta jest na wykorzystaniu istniejącej infrastruktury technicznej, w tym między innymi podbudowy słupowej. Dostęp do słupów znacząco obniża koszty inwestycji i ma bezpośrednie przełożenie na rozwój sieci szerokopasmowych – mówi Dorota Gąsiorowska, p.o. naczelnika, Departament Regulacji UKE.

Istniejąca infrastrukturę można wykorzystać podwójnie

Dzięki wprowadzeniu współdzielenia infrastruktury technicznej można zredukować konieczność prowadzenia robót budowlanych. Ta sama podbudowa słupowa służy Operatorom Systemów Dystrybucyjnych jako infrastruktura elektroenergetyczna oraz Operatorom Telekomunikacyjnym jaka infrastruktura telekomunikacyjna. Nie ma wtedy potrzeby prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją sieci łączności elektronicznej. Pozwala to na obniżenie kosztów środowiskowych związanych z zanieczyszczeniami oraz kosztów społecznych wynikających z uciążliwości prac czy zatorów komunikacyjnych.

Regulacje Prezesa UKE

Żeby powstawała sieć szybkich łączności elektronicznych potrzebne jest zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej bez względu na jej położenie. Powinno się to odbywać na uczciwych i rozsądnych warunkach.  Dlatego w lutym 2021 r. Prezes UKE wydał decyzje określające warunki dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych należących do największych ich dysponentów w Polsce. Dotyczy to firm:
– ENEA Operator sp. z o. o.,
– Stoen Operator sp. z o.o.,
– PGE Dystrybucja S.A.,
– Energa Operator S.A.,
– Tauron Dystrybucja S.A.

Warunki określają zasady współpracy w zakresie współdzielenia dostępu do słupów. Pozwala to wykorzystywać podbudowę słupową zarówno do celów elektroenergetycznych, jak i telekomunikacyjnych. Regulacje Prezesa UKE określają:
– prawa i obowiązki stron,
– procedury zawierania i rozwiązywania umów,
– zasady komunikacji i odpowiedzialności za naruszenia,
– procedury uzyskania dostępu do słupów i ich eksploatacji.

Regulacja Prezesa UKE zapewniła również spójne wysokości opłat związanych z udostępnianiem słupów.

Umowy ramowe – zawarto ich już 300

Od chwili wdrożenie decyzji przez Prezesa UKE w czerwcu 2021 r. do końca pierwszego kwartału 2023 r. na jej podstawie zawarto ponad 300 umów ramowych. Podpisano również 754 umowy szczegółowe oraz 366 aneksów do umów.

Czasami jednak negocjacje pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i PSD nie kończą się zawarciem lub zmianą umowy. Wtedy sprawa jako wniosek o wydanie decyzji administracyjnej trafia do Prezesa UKE. Rozstrzyga on tego typu spory i do końca pierwszego kwartału 2023 r. wydał 24 decyzje w tym zakresie. Aktualnie Prezes UKE prowadzi 21 postępowań administracyjnych dotyczących sporów między operatorami sieci elektroenergetycznych i telekomami.

–  Stały wzrost liczby zawieranych umów na dostęp do słupów elektroenergetycznych, z czego większość nowych umów zawierana jest na podstawie decyzji Prezesa UKE, wiąże się ze wzrostem wykorzystania słupów na potrzeby realizacji szybkich sieci telekomunikacyjnych, a to pozwala prognozować dalszy dynamiczny rozwój sieci światłowodowych w Polsce – wyjaśnia Dorota Gąsiorowska.

Raport z regulacji dostępu do słupów Prezesa UKE:

Źródło: uke.gov.pl

Czytaj także: