Jak wygląda obraz MiŚOT po roku, który wstrząsnął światem?

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku. Dokument pokazuje zmiany na rynku, w szczególności jego wartość, preferencje usług, z których korzystają konsumenci i przedsiębiorcy, strukturę czy też jego kluczowe wskaźniki.

Z raportu możemy się dowiedzieć, jak zmieniła się sytuacja małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych (w raporcie: MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz czy rok 2022 przyniósł poprawę finansową dla tej grupy przedsiębiorców czy wręcz przeciwnie.

Pierwszy wniosek –  w latach 2019-2022 spadła liczba przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, a na ten spadek miały wpływ głównie małe przedsiębiorstwa telekomunikacyjne. Wygląda to na pewien trwały trend obserwowany na przestrzeni lat 2019-2022. Może to być efektem konsolidacji rynku, w tym połączeń i przejęć, ale także likwidacji przedsiębiorstw. Liczba MŚP spadła w ciągu czterech ostatnich lat o 366 podmiotów. Warto zauważyć, że udział MŚP w liczbie przedsiębiorstw ogółem pozostaje na niemal niezmienionym poziomie, co wskazuje, że liczba dużych przedsiębiorstw pozostaje na względnie stałym poziomie. Dane te prezentuje poniższy rysunek.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku – Urząd Komunikacji Elektronicznej (uke.gov.pl)

Pomimo trudnego roku, nieznacznie wzrósł udział MŚP w osiąganych przychodach ogółem. MŚP, które w 2022 r. pod względem liczby stanowiły 99,53% wszystkich firm świadczących usługi telekomunikacyjne, wygenerowały 14,3% łącznego przychodu z usług telekomunikacyjnych, co oznacza wzrost o 0,1%. Udział MŚP w strukturze przychodów przedstawia kolejny rysunek.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku – Urząd Komunikacji Elektronicznej (uke.gov.pl)

Bardzo pozytywny obraz MŚP wyłania się na tle struktury zrealizowanych inwestycji telekomunikacyjnych. W 2022 r. udział MŚP wyniósł 29,63%, co oznacza dynamikę wzrostu wynoszącą ok. 105% wobec poprzedniego roku, a w stosunku do 2019 r. ponad 208%. W ciągu ostatnich kilku lat bardzo widoczny jest spadek udziału dużych przedsiębiorców w wydatkach na realizację inwestycji – patrz poniżej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku – Urząd Komunikacji Elektronicznej (uke.gov.pl)

Dobra informacja – z roku na rok rośnie wskaźnik penetracji internetem stacjonarnym, co z pewnością jest dużą zasługą MiŚOT, i poziomu inwestycji przez nich realizowanych. W 2022 r. z dostępu stacjonarnego korzystało 63,2% gospodarstw domowych, co oznacza wzrost o 3,4 pp. w stosunku do 2021 r., a w stosunku do 2019 r. o 8,4 pp. Warto jednak zauważyć, że w ciągu czterech ostatnich lat nie jest to wzrost imponujący i z pewnością na jego wysokość ma wpływ ograniczony (a w ostatnim roku praktycznie niemożliwy) dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku – Urząd Komunikacji Elektronicznej (uke.gov.pl)

Wraz ze wskaźnikiem nasycenia usługami internetu stacjonarnego wzrosła liczba jego użytkowników. W 2022 r. przybyło 491,26 tys. użytkowników stacjonarnego dostępu do internetu – usługi dostarczane były dla 9,16 mln klientów. Oznacza to wzrost wobec poprzedniego roku o ok. 5.7%, a w stosunku do roku 2019 o ok.16,7%. Prezentuje to poniższy rysunek.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku – Urząd Komunikacji Elektronicznej (uke.gov.pl)

W ujęciu nominalnym wartość usług dostępu stacjonarnego do internetu w 2022 r. wyniosła 5,42 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o ok. 9,7%. Wskaźnik ARPU zaś wzrósł rok do roku o 1,8 zł, czyli zaledwie 3,8%. Warto przypomnieć, że inflacja w 2022 r. wyniosła 14,4%. Na przestrzeni lat 2019-2022 r. wskaźnik APRU wzrósł zaledwie 8,4%. Dane te prezentuje poniższy rysunek.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku – Urząd Komunikacji Elektronicznej (uke.gov.pl)

Warto zwrócić uwagę na to, jak wygląda realny wzrost przychodów oraz wskaźnika ARPU w latach 2019-2022. Realny, tzn. uwzględniający inflację w latach 2020-2022. Niestety nie jest to korzystny obraz, a zarazem dobra informacja dla MiŚOT. Uwzględniając inflację, wartość przychodów w 2022 r. spadła w stosunku do 2021 r. o ok. 4,2%, a w stosunku do roku 2019 wzrosła zaledwie o 1,9%. Co gorsze, wskaźnik ARPU spadł w ujęciu realnym w stosunku do 2021 r. o 9,3%, a w stosunku do 2019 r. o 12,8%.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku – Urząd Komunikacji Elektronicznej (uke.gov.pl)

Głównym graczem na rynku użytkowników internetu stacjonarnego jest nadal Orange Polska. Jednak jego udział w 2022 r. spadł do 23,8%. Drugi gracz na rynku – podobnie jak rok wcześniej – UPC z udziałem 15,9% odnotował nieznaczny wzrost o 0,1 pp. MiŚOT (pozostali) odnotowali wzrost udziału w rynku o ok.0,7 pp. i pozostają – jako największa rozproszona grupa – największym graczem na rynku z udziałem wynoszącym 36,2%.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku – Urząd Komunikacji Elektronicznej (uke.gov.pl)

Ważnym uzupełnieniem powyższego rysunku jest wykres poniżej pokazujący dostęp w technologii światłowodowej. W 2022 r. 1185 firm świadczyło tego rodzaju usługę, z czego powyżej 1% udziału w liczbie klientów uzyskało tylko siedmiu przedsiębiorców. Największy udział w tej technologii, podobnie jak w poprzednich dwóch latach, ma Orange Polska z udziałem w rynku wynoszącym 28,8%. W tym przypadku udział MiŚOT spada z roku na rok. Udział tej grupy w rynku w 2022 r. wyniósł 45,6% i spadł na przestrzeni dwóch ostatnich lat o 5,56%.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku – Urząd Komunikacji Elektronicznej (uke.gov.pl)

Podsumowując, MiŚOT nadal zwiększają swój udział w rynku użytkowników internetu stacjonarnego, ale niestety tracą udział w rynku użytkowników korzystających z technologii światłowodowej. Bardzo negatywny wpływ na sytuację finansową MiŚOT ma wysoka inflacja, która zarówno w roku poprzednim, jak i bieżącym spowodowała realny spadek wartości przychodów i wskaźnika ARPU. Warto także zwrócić uwagę, a spadającą liczbę przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, która może świadczyć o postępującym procesie konsolidacji rynku telekomunikacyjnego.

Ilość bardzo ciekawych i dokładnych informacji o rynku telekomunikacyjnym jest zdecydowanie dużo większa. Zachęcamy do zapoznania się z raportem, do którego link znajduje się poniżej.

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku – Urząd Komunikacji Elektronicznej (uke.gov.pl)