TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Grudniowe zmiany w prawie telekomunikacyjnym okiem itB Legal

Nowa ustawa prawo komunikacji elektronicznej ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego Europejski Kodeks Komunikacji Elektronicznej. Nie jest jednak gotowa, a część rozwiązań obowiązuje w całej Unii Europejskiej od dziś, czyli 21 grudnia 2020 r., stąd konieczność wprowadzenia nowelizacji prawa telekomunikacyjnego.

Już w maju, gdy oficjalnie termin prac nad nową ustawą nie był zagrożony, zdecydowano się prewencyjnie zmienić przepisy PT tak, aby w terminie wdrożyć odpowiednie uprawnienia przysługujące abonentom na podstawie EKŁE we właściwym terminie. Kancelaria itB Legal przygotowała przez ten czas kilka testów i poradników. Raz jeszcze przypominamy co przynosi grudniowa nowelizacja:

Wypowiedzenie, rozwiązanie i odstąpienie od umowy w formie dokumentowej

Zgodnie z nowelizacją jeśli dostawca usług umożliwia zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie dokumentowej (telefonicznie czy mailowo), to jest obowiązany umożliwić jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej również taki sam sposób. Ten sam obowiązek dotyczy dostawców usług, którzy oferują (też lub jedynie) zmianę umowy w formie dokumentowej.

Temu obowiązkowi towarzyszą także inne. Jeśli do dostawcy usług wpłynie oświadczenie abonenta o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy w formie dokumentowej, dostawca ten w terminie 14 dni musi potwierdzić abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia. Potwierdzenie takie musi zawierać informację o nazwie usługi, której dotyczy oświadczenie, wskazywać dzień jego otrzymania i dzień rozwiązania umowy. Ponadto, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, dostawca musi zawiadomić abonenta o jego otrzymaniu w sposób określony w nowych przepisach, który jest zależny od tego, czy abonent wskazał w umowie do kontaktu numer geograficzny, czy numer niegeograficzny.

Efekt? Abonentom będzie łatwiej zakończyć współpracę z dostawcami usług, którzy nie będą mogli np. powoływać się na to, że wypowiedzenie nie było skuteczne, bo nie zostało złożone w formie pisemnej.

Automatyczne przedłużanie umów na czas nieokreślony

W nowelizacji pojawiają się nowe prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związane z automatycznym przedłużaniem umów na czas nieokreślony. W przypadku, gdy umowa zawarta na czas określony uległa takiemu automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, abonentowi przysługiwać będzie prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Doprecyzowano dodatkowo, że w okresie wypowiedzenia abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową.

W związku z tym nałożono też na dostawców usług dodatkowe obowiązki, które trzeba wykonać przed przedłużeniem i po przedłużeniu umowy. Przed automatycznym przedłużeniem umowy dostawca musi poinformować abonenta (“w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku”) nie później niż na 30 dni przed upływem czasu określonego, na jaki umowa została zawarta, o:

  • automatycznym przedłużeniu umowy
  • sposobach jej rozwiązania
  • najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Po automatycznym przedłużeniu umowy dostawca ma natomiast obowiązek co najmniej raz w roku poinformować abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych. Ten ostatni obowiązek będzie jednak wyłączony, jeśli abonent, któremu umowa została automatycznie przedłużona, nie wyrazi zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Efekt? W procesie obsługi abonentów przedsiębiorcy telekomunikacyjni muszą pamiętać, aby odpowiednio wcześniej przed przedłużeniem umowy skontaktować się z abonentem i w odpowiedniej formie (na trwałym nośniku!) przekazać wymagane informacje. Podkreślamy, że nie wystarczy zadzwonić do abonenta.

Kontrolowanie zużycia usług w sieciach mobilnych

Dostawcy świadczący usługi w inny sposób niż przez sieć stacjonarną mają od dziś obowiązek zapewnienia konsumentowi narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług. Obowiązek ten jest jednak warunkowy i obowiązuje wyłącznie w tych przypadkach, w których usługi mobilne rozliczane są w oparciu o czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych. W przypadku wykorzystania przez konsumenta limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez niego pakietu taryfowego dostawca musi powiadomić abonenta o tym fakcie.

Przeniesienie numeru

Od dziś abonent korzystający z usług telefonii ma prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru po rozwiązaniu umowy, a prawo to w zasadzie nie jest limitowane w czasie. Wyznaczono jedynie okres minimalny obowiązywania tego prawa. Abonent ma prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Co ważne: abonent może zrzec się tego prawa.

Ciągłość świadczenia usług

Nowelizacja zawiera też grupę przepisów, które mają służyć zapewnieniu abonentom prawa do zachowania ciągłości świadczenia usług przy zmianie dostawcy usługi internetowej. Wprowadza się tu sztywne terminy, w których ma dojść do aktywacji usługi przez nowego dostawcę oraz kary pieniężne za naruszenie tego obowiązku z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego lub nowego operatora.

Nowelizacja w praktyce

Ze względu na różnorodność usług świadczonych przez przez poszczególne MiŚOT-y wdrożenie nowelizacji w każdym z nich wygląda inaczej. Operatorzy powinni już jednak odpowiednio wcześniej zaingerować we wzorce abonenckie i poinformować dotychczasowych abonentów o treści zmian. W przypadku zmian regulaminu zmiany trzeba podać dodatkowo do publicznej wiadomości. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie do wypowiedzenia umowy w przypadku, gdyby nie akceptował tych zmian. Należy pamiętać, że ponieważ zmiana wynika z nowelizacji ustawy, w przypadku skorzystania przez abonenta z prawa do wypowiedzenia umowy, dostawca będzie mógł żądać zwrotu ulg.

Na koniec warto podkreślić, że zdaniem Kamili Mizery, radczyni prawnej z itB Legal, nowelizacja prawa telekomunikacyjnego ma charakter „protezy” i kształtuje tymczasowy stan prawny aktualny do wejścia w życie PKE, które prawdopodobnie nastąpi w czerwcu 2021 roku.

Kolejne zmiany mogą dezorganizować pracę w poszczególnych przedsiębiorstwach, jednak tymczasowość rozwiązań nie uprawnia operatorów do zaniechania wdrożenia nowelizacji.

Kamila Mizeraz, radca prawny itB Legal
Kamila Mizera, radca prawny itB Legal

Źródła:

Okablowani.pl, KIKE#NEWS, Dziennik Gazeta Prawna

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...