E-Urząd Skarbowy coraz bliżej

240

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały projekt ustawy o zmianie ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową. Projektowane regulacje wprowadzane są do systemu prawnego e-Urząd Skarbowy – czyli systemu teleinformatycznego dla klientów KAS. Dzięki temu E-Urząd Skarbowy zapewni  kompletny pakiet spójnych usług online. Pozwoli to załatwić sprawy podatkowe bez osobistej wizyty w urzędzie.

Serwis e-Urząd Skarbowy jest realizowany w ramach projektu e-Urząd Skarbowy. Jego  założeniem jest rozwój katalogu e-usług KAS wykorzystujących  zasoby  informacyjne i kanały komunikacji resortu finansów. Jednym z jego celów jest podniesienie poziomu wsparcia informatycznego dla obsługi klientów KAS m.in. automatyzacja załatwianych spraw.

Projekt został uruchomiony w połowie 2019 roku i jest realizowany etapami do września 2020 roku. W trakcie jego realizacji użytkownikom będą udostępniane kolejne usługi.

E-Urząd skarbowy jest dedykowany pięciu grupom klientów:
– podatnikom
– płatnikom
– pełnomocnikom
– komornikom sądowym
– notariuszom.

Będzie zapewniał pakiet usług online, który pozwoli na załatwienie spraw podatkowych przede wszystkim z zakresu VAT, PIT i CIT oraz ułatwi komunikowanie z organami KAS. Za pomocą dostępnych w nim narzędzi możliwe będzie zrealizowanie wszelkich obowiązków podatkowych m.in. zapłatę podatku.

Osoba zalogowana i uwierzytelniona w e-Urzędzie Skarbowym będzie miała dostęp zarówno do własnych spraw podatkowych jak i do spraw podatników, do których uzyskała upoważnienie. Wdrożenie e-Urzędu Skarbowego umożliwi automatyzację realizacji zadań przez organy KAS. Przyspieszy to załatwianie spraw podatkowych przez samych podatników, ale też przez płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. W dodatku system pozwoli na komunikację

Projekt ustawy

W celu wprowadzenia automatyzacji  załatwiania spraw i pełnego wdrożenia e-Urzędu Skarbowego potrzebne jest wprowadzenie zmian w ustawach regulujących załatwianie spraw przez organy KAS.

Z tego powodu przygotowano projekt, który zmienia:
– ordynację podatkową,
– ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
– ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
– Kodeks karny skarbowy,
– Kodeks postępowania cywilnego,
– ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
– ustawę o notariacie,
– ustawę o komornikach sądowych,
– ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
– ustawę o doręczeniach elektronicznych.

Ponadto wprowadzenie w ustawie o KAS definicji e-Urzędu Skarbowego  pozwoli na rozszerzanie katalogu usług i narzędzi online w odniesieniu do nowych grup klientów. Regulacje zatwierdzane obecnie umożliwią automatyzację kolejnych procesów bez konieczności wprowadzania zmian ustawowych (np. dodanie art. 306ka w Ordynacji podatkowej umożliwi wydawanie zaświadczeń w sposób zautomatyzowany przy pomocy e-Urzędu Skarbowego, gdy będzie już wdrożony moduł zaświadczeń w systemie).


Zaproponowane rozwiązanie legislacyjne pozwoli na wykorzystywanie w pełni potencjału tego systemu dla  ułatwienia klientom dostępu do organów KAS i załatwiania spraw niewymagających bezpośredniego kontaktu z tymi organami

Katalog czynności, które będą mogły być wykonywane w e-Urzędzie Skarbowym określi minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia. Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową zostanie skierowany do dalszych prac.

Żródło: https://www.gov.pl/