TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Czas na PIT-11. Za jego brak grożą wysokie kary.

Początek roku to czas na dokumentację podatkową. Niebawem przedsiębiorcy muszą złożyć PIT-11 do Urzędu Skarbowego. Dla tych, którzy nie wypełnią obowiązku, przewidziane są wysokie kary, dlatego warto o tym pamiętać i przesłać rozliczenie we właściwym terminie, który mija 1 lutego 2021 r.

Czym jest PIT-11?

PIT-11 jest informacją o dochodach oraz zaliczkach pobranych na poczet podatku dochodowego w danym roku. PIT-11 uwzględnia:

PIT-11 to informacja o dochodach i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy w danym roku. Zawiera informacje na temat:
– przychodów
– kosztów uzyskania przychodów
– dochodu
– pobranych zaliczek
– składek na ubezpieczenia zdrowotne
– składek na ubezpieczenia społeczne

Kto składa PIT-11?

Obowiązek złożenia PIT-u mają wszyscy płatnicy, którzy pobierali na ten cel zaliczki. Kto dokładnie w jakiej sytuacji wysyła PIT-11 zależy od tego, jaka jest podstawa do obliczenia podatku.

PIT -11 przesyła Zakład pracy , gdy podstawą wystawienia jest:
– przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

PIT-11 przesyła Zleceniodawca, gdy podstawa to:
– przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej;

PIT-11 przesyła Nabywca praw autorskich, jeśli podstawa to
przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

PIT-11 wysyłają Korzystający z działalności wykonywanej osobiście jeśli podstawa to:
przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;

PIT-11 składają Osoby prawne, gdy podstawą to:
– przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych

PIT-11 składają Podmioty zatrudniające w sytuacji, gdy mamy
– przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej

PIT-11 składany jest przez Rolnicze spółdzielnie produkcyjne; inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, gdy podstawa to:- Przychody z tytułu dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

PIT-11 składają Spółdzielnie:
– od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni

PIT-11 składa Podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką, w sytuacji w której podatek naliczany jest:
-od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich

PIT-11 składa Komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący zobowiązania, gdy podstawa to:
– przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, dokonujących tych wypłat ze stosunku pracy

Zanim wypełnimy wniosek należy sprawdzić jego numer, by nie popełnić błędu. Obecnie obowiązującą wersją jest druk PIT-11 w wersji 26.


Jak składamy PIT 11?

PIT-11 należy przesłać do właściwego urzędu skarbowego, co odbywa się drogą elektroniczną.
W przypadku pracowników dostarczenie PIT-u może się odbyć drogą elektroniczną lub w formie papierowej, a wybór tej formy zależy od przedsiębiorcy zatrudniającego daną osobę. Pracodawca może przesłać wypełniony druk e-mailem do pracownika lub udostępnić go na stworzonym przez siebie  dla pracownika profilu elektronicznym.

Sposoby przekazania PIT-11 do urzędu skarbowego:
wypełnienie interaktywnego formularza udostępnionego na Portalu Podatkowym (www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-platnikow/)
– przesłanie dokumentu zbiorczego PIT-11Z do Uniwersalnej Bramki Dokumentów
– przesłanie dokumentu bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego płatnika przy wykorzystaniu odpowiedniego modułu lub skorzystanie z komercyjnego programu komputerowego

PIT-11 należy przesłać do Urzędu Skarbowego w terminie do 1 lutego 2021r. Następnie jest czas na przesłanie dokumentu do pracownika. W tym wypadku termin jest dłuższy, gdyż PIT-11 należy wysłać do 1 marca 2021r.

Grzywna za niezłożenie PIT-11

Przedsiębiorca musi liczyć się z karami za niedotrzymanie terminów dostarczenia PIT-11. Dotyczy to zarówno wyssania dokumentów do Urzędu Skarbowego do dnia 1 lutego 2021r., jak i do pracownika do dnia 1 marca 2021r. Katy takie mogą wynieść nawet 180 stawek dziennych, które w 2020 roku wynosiły 86,67 do 34 668 zł.

Źródło: https://mambiznes.pl/

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze