Zmiany w umowie na okres próbny w 2022 r.

1100

Ile może trwać umowa na okres próbny i kiedy można ją przedłużyć? Czy z tym samym pracownikiem można zawrzeć kolejną umowę próbną? Jakie zmiany czekają umowy na okres próbny w 2022 roku?

Projekt ustawy z dnia 4 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) przewiduje w swoim art. 1 pkt 2 zmianę art. 25 Kodeksu pracy dotyczącym umowy na okres próbny.

Zgodnie z nowelizacją nie zostanie zmieniona długość trwania takiej umowy. Przepisy unijne określają warunki jej trwania na maksymalnie 6 miesięcy (art. 8 ust. 1 dyrektywy 2019/1152). Zgodnie z polską regulacją umowa na okres próbny trwa 3 miesiące.

Pojawiają się natomiast zmiany kolejności rodzajów umów o pracę. Zgodnie z nową wersją Kodeksu pracy będą one wymienione od najkrótszej do najdłuższej.

Podstawą jest sformułowanie: ,,§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony.”

Natomiast w art. 25 § 2 dodaje się zastrzeżenie sytuacji określonych w nowych § 21–23: „Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, z zastrzeżeniem § 21–23, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.”

 § 21–23 zawierają nie tylko regulacje dotyczące czasu trwania umowy na okres próbny, ale także warunki jej przedłużania.

,,§ 21. Strony mogą uzgodnić w umowie o pracę, iż umowa o pracę na okres próbny przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.”

Zapis ten jest wdrożeniem art. 8 ust. 3 dyrektywy 2019/1152 i dostosowaniem w ten sposób prawa polskiego do europejskiego. Uzasadnieniem tego przepisu jest konieczność odpowiedniego czasu, w trakcie którego pracodawca będzie mógł sprawdzić przydatność pracownika do danej pracy. A to może wymagać przedłużenia go czas nieobecności pracownika w firmie.

Dostosowanie Kodeksu pracy do art. 8 ust. 2 dyrektywy 2019/1152 to konieczność zapewnienia współmierności trwania okresu próbnego do czasu obowiązywania docelowej umowy o pracę. Dlatego pojawił się art. 25 § 22:

„§ 22. Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:

1) 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

2) 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.”

Zgodne z tym zapisem okresy próbne będzie można przedłużyć w konkretnych wypadkach.

„§ 23. Strony mogą wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny okresy, o których mowa w § 22, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.”

§ 3 wprowadza zmiany  w kwestii ponownego zatrudnienie tego samego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas próbny po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. Nowelizacja, która ma wejść w życie w sierpniu 2022 r., nie przewiduje takiej możliwości. Zatrudnienie tego samego pracownika ponownie na umowę na okres próbny będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy ma on wykonywać zupełnie inny rodzaj pracy. W przypadku ponownego zatrudnienia pracownika do tych samych obowiązków co poprzednio, nie może być ono uzależnione od okresu próbnego.

Źródło: kadry.infor.pl