TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Zmiany w prawie budowlanym. Ukłon w stronę operatorów czy tylko symboliczny gest?

 
Ustawa o Prawie Budowlanym została uchwalona 7 lipca 1994 roku i od tego czasu była ponad 60 razy nowelizowana. Większość z tych zmian miała na celu stopniowe, choć dość powolne, liberalizowanie procesu budowlanego oraz usuwanie kolejnych nieścisłości.
Ostatnia zmiana weszła w życie 28 czerwca 2015 roku i była jednym z większych od ostatnich kilku lat kroków w celu zmniejszenia formalizmu procesów budowlanego oraz usuwanie kolejnych nieścisłości.
Do drugiej ze wskazanych kategorii należy obecnie budowa telekomunikacyjnych linii kablowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, budowa linii kablowych nie tylko nie wymaga już pozwolenia na budowę, ale wyłączona została też z wymogu zgłoszenia. Tym samym, inwestor, który zamierza podjąć się budowy linii, nie jest obecnie ograniczony żadnymi wymogami administracyjnymi – może podjąć działania w momencie, gdy będzie gotowy.
Wskazane uproszczenie jest tylko jednym z całej „paczki” nowych przepisów dotyczących budowy instalacji technicznych, mających na celu uproszczenie całego procesu.
Nowe przepisy
28 czerwca 2015 r. w ustawie wprowadzono też nowy przepis art. 19a, zgodnie z którym budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Co istotne – budowa sieci nie jest całkowicie zwolniona z obowiązków administracyjnych, zamiar jej przeprowadzenia nadal musi zostać bowiem zgłoszony właściwemu organowi administracji budowlanej na nie mniej niż 30 dni przed terminem planowanych robót. Dodatkowo w wypadku sieci konieczne jest dołączenie do zgłoszenia załączników, które zwykle dodawane są do wniosku o wydania pozwolenia na budowę. Chodzi o konieczność sporządzenia:

  • projektu budowlanego (wraz z przewidzianymi prawem załącznikami i oświadczeniami projektanta);
  • oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem;
  • decyzji o warunkach zabudowy lub zagospodarowania terenu, jeśli dla danego terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego;
  • uzgodnienia z organem administracji techniczno- budowlanej w razie budowy sieci na terenach zakładów górniczych lub innych terenach zamkniętych.

Jak widać powyżej, w przypadku sieci telekomunikacyjnych nie jest może wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, konieczne jest jednak sporządzenie większości załączanych do wniosku o pozwolenie dokumentów.
Należy także pamiętać, że budowa linii kablowych czy sieci telekomunikacyjnych jest tylko jednym z elementów inwestycji w infrastrukturę techniczną. Sama linia kablowa często nie może istnieć bez choćby kanalizacji kablowej czy przyłączy kanalizacyjnych. Zasady budowy tych ostatnich nie uległy zmianie.
Zgodnie z przepisami, w celu budowy kanalizacji kablowej konieczne jest dokonanie zgłoszenia organowi administracji w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy. W tym wypadku ustawodawca nie przewidział większych niespodzianek. Zgodnie z ogólnymi przepisami do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednie szkice i rysunki obrazujące przebieg inwestycji oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
W przypadku przyłączy kwestia wygląda natomiast nieco inaczej – możliwe jest albo dokonanie zgłoszenia planowanej budowy, albo też skorzystanie z trybu przewidzianego w art. 29a Prawa Budowlanego. Zgłoszenia można bowiem zaniechać, jeśli inwestor sporządzi plan sytuacyjny budowy przyłączy na mapie zasadniczej lub mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego. Wybór w tym wypadku należy do inwestora.
 Podsumowanie
W ustawie wyróżnione zostały 4 kategorie budowli związanych z prowadzeniem inwestycji telekomunikacyjnych (sieci telekomunikacyjne, linie kabli telekomunikacyjnych, kanalizacja kablowa oraz przyłącza telekomunikacyjne), a budowa każdej z nich wiąże się z innymi obowiązkami dla inwestora. Planując zatem inwestycję należy dokonać dokładnej analizy, jakie obowiązki będą musiały zostać spełnione na każdym jej etapie i jak rozplanować działania.
Na zakończenie należy podkreślić, że robotą budowlaną (ani tym bardziej wznoszeniem budowli) nie stanowi samo instalowanie kabli telekomunikacyjnych w wybudowanej już kanalizacji kablowej. Takie działanie nie podlega prawu budowlanemu i w związku z tym nie jest sformalizowane. Samo układanie kabli może być zatem prowadzone bez odrębnego zgłoszenia.
Pozostaje jeszcze jedna okoliczność, o której warto pamiętać. Otóż zmiana zasad budowy instalacji telekomunikacyjnych (oraz inne zmiany wynikające z nowelizacji) ma, oczywiście w dość niewielkim zakresie, moc wsteczną. W przypadku bowiem, jeśli przed zmianą prawa inwestor dopuścił się samowoli budowlanej, budując bez zgłoszenia lub wymaganego pozwolenia, do konsekwencji takiej samowoli stosuje się przepisy nowe (oczywiście w zakresie, w jakim sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta). Jeśli zatem obecnie pozwolenie nie jest wymagane, a wystarcza zgłoszenie – inwestora czeka jedynie sankcja za zgłoszenie, zaś jeśli nie są wymagane żadne formalności – sankcje nie będą wymierzane.
Podsumowując, nowe prawo zmienia wiele – ale nie należy przeceniać jego liberalizmu. Nadal planując inwestycję telekomunikacyjną należy przeznaczyć zarówno odpowiedni budżet jak i zapas czasu na spełnienie wymogów wynikających z Prawa Budowlanego.
 Katarzyna Orzeł

Michal.Koch
Michal.Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...