Zmiany w KIKE

Odbyło się XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE. W wyniku głosowań wygasły mandaty Adama Wołk-Jankowskiego jako członka zarządu oraz Łukasza Biernackiego jako członka komisji rewizyjnej izby.

Przypomnijmy, że z zasady kadencja zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej trwa trzy lata, a kadencja komisji rewizyjnej cztery lata od dnia wyboru, z zastrzeżeniem, iż mandat członków danego organu wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe Izby za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, a także w przypadku nieuzyskania absolutorium w trakcie corocznego Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

Uzupełnienie komisji rewizyjnej i zarządu nastąpi najprawdopodobniej w trakcie nadzwyczajnego walnego zebrania członków w czasie najbliższej Konferencji KIKE, a w 2024 roku wybierany będzie także cały nowy zarząd izby.

Przyjęta została także uchwała o tymczasowym podniesieniu składek z 400 na 600 złotych i ze 100 na 150 złotych.

Zgromadzenie odbyło się 20 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie.