Zmiana operatora z podtrzymaniem usługi. W jaki sposób ma przebiegać proces wymiany komunikatów?

UKE określił, w jaki sposób ma przebiegać proces wymiany komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług w celu realizacji uprawnienia abonenta do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci internet w przypadku zmiany dostawcy tej usługi.

UKE jednocześnie zastrzega, że jest to rozwiązanie przejściowe, tj. do czasu wybudowania systemu teleinformatycznego do wymiany komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby realizacji tego uprawnienia.

Gdy abonent będzie chciał skorzystać z przysługującego mu uprawnienia do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci internet w przypadku zmiany operatora , obowiązkiem nowego dostawcy będzie zweryfikowanie możliwość dostarczenia usługi dostępu abonentowi we wskazanej przez niego lokalizacji i jeśli wynik ten będzie pozytywny, to w takim przypadku nowy dostawca przyjmuje od abonenta wniosek o zachowanie ciągłości świadczenia usługi w związku ze zmianą operatora.

Abonent musi też zdecydować, czy upoważni nowego dostawcę do wypowiedzenia umowy z dotychczasowym operatorem, czy będzie wypowiadał umowę samodzielnie. Niezależnie od tego, kto to będzie robił, to ta procedura powinna zostać zrealizowana w terminie maksymalnie 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia u nowego dostawcy wniosku.

Po otrzymaniu takiego wniosku dotychczasowy operator wyznaczy najwcześniejszą możliwą datę rozwiązania umowy będącą równocześnie planowaną datą zaprzestania świadczenia usługi dostępu i w terminie pięciu dni roboczych będzie musiał przekazać tę informację do nowego dostawcy usługi. Usługę odchodzącemu abonentowi będzie musiała jednak świadczyć do momentu otrzymania od nowego dostawcy komunikatu (wiadomości mailowej) zawierającego potwierdzenie skutecznie przeprowadzonego procesu dostarczenia usługi dostępu dla zmieniającego operatora klienta.

Jeśli w terminie 30 dni od planowanej daty zaprzestania świadczenia usługi dostępu, dotychczasowy dostawca nie otrzyma od nowego operatora komunikatu (wiadomości mailowej) zawierającego potwierdzenie skutecznie przeprowadzonego procesu dostarczenia usługi dostępu dla abonenta, nadal świadczy usługę abonentowi, a do rozwiązania umowy nie dochodzi. W takim przypadku wniosek uznaje się za anulowany.

Źródło: UKE