Zmiana decyzji UKE w sprawie słupów Taurona

193

Ostatni czas to zmiany w regulacjach miedzy operatorami a właścicielami słupów elektroenergetycznych. Decyzje o dostępnie do podbudowy słupowej oraz kwestie stawek za takie udostępnianie podejmowane były wielokrotnie. Tym razem Prezes UKE wydał projekt decyzji o zmianie warunków dostępu do podbudowy sieci Tauron Dystrybucja dla G-NET T.

Pierwszą decyzję w sprawie G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski spółki jawnej dla Taurona wydano w 2017 roku. Jednak próba ugodowej zmiany warunków dostępu nie powiodła się, dlatego operator wystąpił o zmianę wcześniej wydanej decyzji.

Art. 22 ust. 9 ustawy o wspieraniu rozwoju mówi:

decyzja w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej może zostać zmieniona przez Prezesa UKE na wniosek każdej ze stron, której ona dotyczy, lub z urzędu, w przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług świadczonych przez podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej lub użytkowników końcowych lub zapewnienia ochrony skutecznej konkurencji.

Prezes UKE w wydanej decyzji uwzględniał stworzenie warunków proporcjonalnych i niedyskryminujących dla wszystkich operatorów niezależnie od momentu podpisywania umów czy otrzymywania decyzji w swoich sprawach. Uznał też konieczność zapewnienia skutecznej konkurencji poprzez współdzielenie infrastruktury.

Zmiana decyzji Prezesa UKA związana jest z:
– wysokością stawki za dostęp do słupa,
– brakiem możliwości waloryzacji stawki opłaty przez Udostępniającego, co związane jest z dużą liczbą dzierżawionych słupów,
– wprowadzeniem możliwości wykonywania okresowych przeglądów oraz usuwania awarii bez konieczności każdorazowego uzyskiwania zgody Udostępniającego wraz z wyznaczaniem przez niego terminu wykonywania prac,
– usunięciem zobowiązania po stronie Operatora do pokrywania niedoprecyzowanych przez Udostępniającego wydatków.

Po wydaniu decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Źródło: okablowani.pl

Projekt decyzji konsultacji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej: