TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Zatrudnianie obcokrajowców – przegląd problemów

Wracamy do tematu zatrudniania obcokrajowców. Jest to coraz powszechniejsze zjawisko także wśród małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o zatrudnianiu obcokrajowców dla których nie jest konieczne uzyskiwanie pozwolenia na pracę, dziś omawiamy zasady ogólne.

– Co do zasady pracodawca, który chciałby uzyskać pozwolenie na pracę dla cudzoziemca, musi wystąpić ze stosownym wnioskiem do wojewody – mówi mecenas Anna Wojciechowska z Kancelarii KTW.Legal Płonka Medaj Sobota Radcowie Prawni. – We wniosku tym powinien wykazać, że odpowiedniego kandydata na określone stanowisko nie mógł znaleźć wśród obywateli polskich, jak również w krajach Unii Europejskiej należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przypomnijmy tu, że w EOG (z języka angielskiego European Economic Area, spotykamy więc także skrót EEA) zrzeszone są kraje Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) z wyjątkiem Szwajcarii. EOG to obszar na, którym funkcjonuje między innymi dyrektywy Nowego Podejścia i rozporządzenia mówiące o oznaczeniu CE (znak CE).

Badanie rynku

Jeśli obcokrajowiec, w chwili zawarcia umowy, zamieszkuje na terytorium Polski i praca ma być tutaj wykonywana, przepisy – ustawa o języku polskim – wymagają by umowa taka była zawarta i sporządzona w języku polskim.

– Dodatkowo, na pracodawcę nałożono obowiązek przedstawienia pracownikowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język dla niego zrozumiały – zaznacza mecenas Anna Wojciechowska. – Nie musi to być język ojczysty cudzoziemca. Dla celów dowodowych, na wypadek kontroli, zalecam sporządzanie umów dwujęzycznych.

Kwestie podatkowe

Kolejnym problemem jest kwestia ustalenia zasad opodatkowania i ozusowania uzyskiwanego przez pracownika będącego cudzoziemcem, wynagrodzenia.

– To, w jaki sposób rozliczać podatki wynikające z umowy z cudzoziemcem, jest uzależnione od rezydencji podatkowej cudzoziemca – podkreśla mecenas Anna Wojciechowska z Kancelarii KTW.Legal Płonka Medaj Sobota Radcowie Prawni. – Podatek można rozliczyć na zasadach ogólnych, z zastosowaniem podatku zryczałtowanego albo stosując umowę o unikaniu podwójnego podatku.

Zgodnie z artykułem 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Oznacza to, że jeżeli płatnik nie posiada certyfikatu rezydencji podatkowej, zobowiązany jest pobrać podatek w wysokości 20% od przychodu (art. 29 ust. 1 ustawy).

Stosownie do postanowień art. 41 ust. 4 ustawy od przychodów wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy, płatnikiem są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Warto zatem posiadać certyfikat rezydencji podatkowej cudzoziemca, ponieważ pozwala on na zastosowanie właściwych umów o unikaniu podwójnego podatku.

Jeśli cudzoziemiec jest podatnikiem polskiej rezydencji podatkowej, ciąży na nim nieograniczony obowiązek podatkowy (czyli podlega on obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródła przychodów). Jeśli natomiast podatnik ma w Polsce status nierezydenta, ciąży na nim ograniczony obowiązek podatkowy (czyli powinien odprowadzać podatek jedynie od tych dochodów, które osiąga na terytorium Polski).

Ubezpieczenie

O obowiązku ubezpieczeń społecznych decyduje zaś miejsce wykonywania pracy i rodzaj zawartej umowy. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych, obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, zatem polskie ubezpieczenia społeczne obejmują wszystkie osoby, które wykonują pracę na rzecz polskiego pracodawcy na terenie Polski, bez względu na ich obywatelstwo czy adres zamieszkania. Cudzoziemca należy zgłosić do ZUS z tytułu zawartej umowy o pracę i następnie powinno się również rozliczać składki w imiennych raportach miesięcznych, a także w deklaracji rozliczeniowej DRA.

Praca i epidemia

– Problematyczne są regulacje związane z przemieszczaniem się, w których wprowadzono rożnego rodzaju ograniczenia związane z epidemią COVID-19 – zaznacza mecenas Anna Wojciechowska.

Z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wynika obowiązek odbycia kwarantanny przez cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę państwową. Ma ona trwać dziesięć dni. Z tego względu pracownicy wracający na weekend do domu, po przekroczeniu granicy, nie mogą od razu wrócić do pracy w Polsce.

Warto jednak jednocześnie zaznaczyć, że z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione są osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. W takiej sytuacji, przekraczając granicę Rzeczypospolitej Polskiej osoby te powinny przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej wynik testu w języku polskim lub w języku angielskim.

Anna Wojciechowska specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Wspiera pracodawców w zakresie przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów (od regulaminów pracy, poprzez układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania, polityki wynagrodzeń dla spółek publicznych, umowy o pracę o zakazie konkurencji, NDA, skończywszy na wypowiedzeniach umów o pracę) oraz w toku sporów przedprocesowych i sądowych. Reprezentuje pracodawców podczas kontroli PIP czy ZUS, oraz w toku sporów lub negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym w procedurze sporów zbiorowych.  Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa pracy oraz audyty.

W Kancelarii KTW.Legal Płonka Medaj Sobota Radcowie Prawni kieruje zespołem prawa pracy.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...