Wzrosła pensja minimalna

Od 1 lipca 2023 roku kwota wynagrodzenia minimalnego została podniesiona do 3600 zł brutto. Lipcowa podwyżka oznacza wzrost aż o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ubiegłym.

Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymać pracownik zatrudniony na umowę o pracę po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty. Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które składa Radzie Ministrów propozycję płacy minimalnej. Jest ona ustalana w oparciu o prognozowaną na kolejny rok inflację oraz realny wzrost gospodarczy. Naruszenie obowiązku wypłacania płacy minimalnej stanowi naruszenie praw pracowniczych.

W praktyce małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych drugi w tym roku wzrost płacy minimalnej dotyczy najczęściej pracowników biurowych, ochrony i call center, a także usług związanym ze sprzątaniem.

– Jak w każdym przypadku, można się doszukać wad i zalet rozwiązania opartego na płacy minimalnej – mówi Krzysztof Zawadzki, ekonomista i ekspert Grupy MiŚOT. – Gdy praca jakiejś grupy społecznej będzie warta mniej niż jej wartość rynkowa, to czy pracownik będzie w ogóle zatrudniony? Z pewnością nie, chyba że rząd w ramach kolejnego mechanizmu interwencyjnego zdecyduje się na dofinansowanie takiej osoby. To z pewnością jest jedna z wad. Co zrobi przedsiębiorca, który musi zastosować płacę minimalną, tzn. podnieść ją do poziomu, ustalonego przez rząd? Czy zdecyduje się na obniżenie swojego zysku, przerzuci ten koszt na klientów (o ile w ogóle może), zredukuje ogólny fundusz płac w firmie, zmniejszy poziom inwestycji czy też zwolni część swoich pracowników? Jak widać, regulacja płacy minimalnej nie jest prosta a zarządzanie nią powinno uwzględniać jej potencjalnie niekorzystne skutki i maksymalizować te korzystne.

Jako zaletę płacy minimalnej ekspert wskazuje, że nie wymyślono lepszego narzędzia ekonomicznego, które umożliwia:

  1. opłacanie pracy prostej, nieskomplikowanej, o małej uciążliwości i wykonywanej w bardzo normalnych warunkach;
  2. wyznaczenie pewnego punktu porównania do wyznaczania wyższych wynagrodzeń za prace bardziej skomplikowane;
  3. określenie dolnego punktu widełek płacowych w wielu przedsiębiorstwach;
  4. zabezpieczenie pracowników przed nadmiernym wykorzystywaniem pozycji rynkowej przez ich pracodawców;
  5. skuteczną walkę z ubóstwem przez ustalenie pewnego minimum zapewniającego odpowiedni poziom życia;
  6. promowanie względnej stabilności ekonomicznej, a tym samym rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego.

Pojęcie minimalnego wynagrodzenia zostało wprowadzone w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679). Obecnie stanowi ona około 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ale nie jest jednoznacznie skorelowana z tym wskaźnikiem.

Więcej na ten temat: