Większa elastyczność w zasadach projektów POPC w ramach specustawy funduszowej

504

Specustawa funduszowa, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku opublikowana 17 kwietnia, wprowadza większą elastyczność w zasadach realizacji projektów i przeprowadzania naborów wniosków o dofinansowanie. Omawiane rozwiązania dotyczące POPC znajdują zastosowanie w okresie od 1 lutego br.

Wydłużeniu uległy terminy określone w decyzjach lub w umowach o dofinansowanie:

  • składania wniosków o płatność przypadające w okresie do dnia 31 grudnia 2020 roku – o 30 dni
  • zakończenia realizacji projektów – o 90 dni – jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku

W uzasadnionych przypadkach i na wniosek beneficjenta wspomniane terminy mogą ulec dalszemu przedłużeniu, nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.

Zgodnie ze specustawą, gdy na skutek wystąpienia pandemii niemożliwa okaże się realizacja celu, na który został poniesiony wydatek, wydatkowane środki w projekcie mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne, jeżeli beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie, podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu albo że ich odzyskanie nie było możliwe. Jeżeli beneficjentowi uda się odzyskać wspomniane środki w przeciągu trzech lat od uznania ich za kwalifikowalne – podlegają one monitorowaniu i kontroli. Podobnie sprawa ma się ze zmianami wprowadzanymi w umowach, które mogą zostać zmieniona na uzasadniony wniosek beneficjenta (nawet gdy zmiany te wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu). Opisane sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie oraz będą wymagały aneksowania.

Zmianom mogą ulec regulaminy i terminy składania (i przedłużenia tychże) wniosków w trwających konkursach POPC, a także ułatwienia w procedurze odwoławczej.

Źródło: cppc.gov.pl