Walne Zgromadzenie Członków KIKE

KIKE Razem możemy więcej

Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej reprezentującej operatorów telekomunikacyjnych należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zwołuje XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zostaną na nim przeprowadzone wybory prezesa i członków zarządu izby.

– Prowadzenie spraw KIKE bywa oczywiście pracochłonne, mam jednak poczucie, że w ciągu ostatnich pięciu lat udało się nam bardzo dużo załatwić – podkreśla Karol Skupień, prezes zarządu izby. – Chcę kontynuować pracę na tym stanowisku i podjąć kolejne wyzwania. Będą one związane z dalszym obniżeniem stawek za korzystanie przez operatorów z podbudowy słupowej zakładów energetycznych, uporządkowaniem systemu opłat za korzystanie z pasa drogowego oraz usprawnieniem skuteczności działań izby.

XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się ósmego września tego roku o godz. 12. w warszawskiej Atlas Tower (Aleje Jerozolimskie 123a, piętro 26, sala A).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Prezydium Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
4. Przedstawienie i uchwalenie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania rocznego Zarządu (finansowego oraz z działalności) za 2020 rok.
6. Przedstawienie informacji dot. działalności KIKE Events Sp. z o.o. i KIKE Safe Sp. z o.o. za 2020 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020 oraz opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania rocznego Zarządu wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.
8. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu za rok 2020.
9. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
10. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
12. Przedstawienie programu działania Zarządu na rok 2021.
13. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Wydatków i Wpływów na rok 2021.
14. Ustalenie zasad regulujących przyznawanie wynagrodzenia dla członków Zarządu KIKE kolejnej kadencji.
15. Głosowanie nad zatwierdzeniem zmian w Statucie Izby KIKE.
16. Zgłoszenie kandydatur do wyboru do Zarządu KIKE i Komisji Rewizyjnej.
17. Podjęcie uchwały ws. wyboru Prezesa Zarządu KIKE, członków Zarządu KIKE i członków Komisji Rewizyjnej.
18. Podjęcie uchwały ws. ustalenia nowej wysokości składek członkowskich.
19. Sprawy przekazane Komisji Wniosków w toku Walnego Zgromadzenia KIKE.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przypominamy, że na każdego członka Izby (firmę) przypada jeden głos, a izba finansuje ze swojego budżetu udział jednej osoby reprezentującej członków na Walnym Zgromadzeniu (catering).

Koszty uczestnictwa dodatkowych osób wynoszą 61,5 zł brutto na osobę, co obejmuje także catering. W przypadku, kiedy członek izby nie będzie mógł wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu bezpośrednio, a chce wpływać aktywnie na działalność KIKE – niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania wszelkich praw, w tym prawa głosu podczas tego Zgromadzenia przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każda osoba będąca pełnomocnikiem spółki prawa handlowego, wykonująca prawo głosu z ramienia spółki powinna posiadać odpowiednie pełnomocnictwo podpisane i udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w spółce oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wzór pełnomocnictwa został załączony do rozsyłanego przez izbę zawiadomienia, można go także uzyskać kontaktując się z biurem KIKE pod adresem: biuro@kike.pl. Wykorzystanie przygotowanego przez izbę wzoru pozwoli uniknąć błędów formalnych i usprawni procedurę rejestracji i weryfikacji pełnomocnictw. Co ważne, jeśli dokumenty spółki wymagają np. podwójnej reprezentacji, wspólnik lub członek zarządu obecny na zgromadzeniu musi również posiadać pełnomocnictwo podpisane przez wymaganą w dokumentach spółki liczbę osób.

Zapraszamy też do lektury dłuższego wywiadu z Karolem Skupniem, prezesem Zarządu KIKE: https://isportal.pl/karol-skupien-wywiad/