TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Walne Zgromadzenie Członków KIKE

Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej reprezentującej operatorów telekomunikacyjnych należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zwołuje XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zostaną na nim przeprowadzone wybory prezesa i członków zarządu izby.

– Prowadzenie spraw KIKE bywa oczywiście pracochłonne, mam jednak poczucie, że w ciągu ostatnich pięciu lat udało się nam bardzo dużo załatwić – podkreśla Karol Skupień, prezes zarządu izby. – Chcę kontynuować pracę na tym stanowisku i podjąć kolejne wyzwania. Będą one związane z dalszym obniżeniem stawek za korzystanie przez operatorów z podbudowy słupowej zakładów energetycznych, uporządkowaniem systemu opłat za korzystanie z pasa drogowego oraz usprawnieniem skuteczności działań izby.

XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się ósmego września tego roku o godz. 12. w warszawskiej Atlas Tower (Aleje Jerozolimskie 123a, piętro 26, sala A).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Prezydium Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
4. Przedstawienie i uchwalenie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania rocznego Zarządu (finansowego oraz z działalności) za 2020 rok.
6. Przedstawienie informacji dot. działalności KIKE Events Sp. z o.o. i KIKE Safe Sp. z o.o. za 2020 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020 oraz opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania rocznego Zarządu wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.
8. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu za rok 2020.
9. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
10. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
12. Przedstawienie programu działania Zarządu na rok 2021.
13. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Wydatków i Wpływów na rok 2021.
14. Ustalenie zasad regulujących przyznawanie wynagrodzenia dla członków Zarządu KIKE kolejnej kadencji.
15. Głosowanie nad zatwierdzeniem zmian w Statucie Izby KIKE.
16. Zgłoszenie kandydatur do wyboru do Zarządu KIKE i Komisji Rewizyjnej.
17. Podjęcie uchwały ws. wyboru Prezesa Zarządu KIKE, członków Zarządu KIKE i członków Komisji Rewizyjnej.
18. Podjęcie uchwały ws. ustalenia nowej wysokości składek członkowskich.
19. Sprawy przekazane Komisji Wniosków w toku Walnego Zgromadzenia KIKE.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przypominamy, że na każdego członka Izby (firmę) przypada jeden głos, a izba finansuje ze swojego budżetu udział jednej osoby reprezentującej członków na Walnym Zgromadzeniu (catering).

Koszty uczestnictwa dodatkowych osób wynoszą 61,5 zł brutto na osobę, co obejmuje także catering. W przypadku, kiedy członek izby nie będzie mógł wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu bezpośrednio, a chce wpływać aktywnie na działalność KIKE – niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania wszelkich praw, w tym prawa głosu podczas tego Zgromadzenia przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każda osoba będąca pełnomocnikiem spółki prawa handlowego, wykonująca prawo głosu z ramienia spółki powinna posiadać odpowiednie pełnomocnictwo podpisane i udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w spółce oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wzór pełnomocnictwa został załączony do rozsyłanego przez izbę zawiadomienia, można go także uzyskać kontaktując się z biurem KIKE pod adresem: biuro@kike.pl. Wykorzystanie przygotowanego przez izbę wzoru pozwoli uniknąć błędów formalnych i usprawni procedurę rejestracji i weryfikacji pełnomocnictw. Co ważne, jeśli dokumenty spółki wymagają np. podwójnej reprezentacji, wspólnik lub członek zarządu obecny na zgromadzeniu musi również posiadać pełnomocnictwo podpisane przez wymaganą w dokumentach spółki liczbę osób.

Zapraszamy też do lektury dłuższego wywiadu z Karolem Skupniem, prezesem Zarządu KIKE: https://isportal.pl/karol-skupien-wywiad/

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...