Umowa z Rosją w sprawie pasma 700 MHz

551
Businessman walking on a cable network

Podczas konferencji przygotowawczej do WRC-15, delegacja rządowa pod przewodnictwem MAC wynegocjowała warunki wykorzystania pasma 700 MHz z Federacją Rosyjską, Białorusią i Ukrainą. Jeszcze przed kolejną Światową Konferencją WRC-15 niezbędne okazało się ustalenie, jak powinny być określone warunki techniczne pomiędzy służbą ruchomą oraz systemami radiolokacji lotniczej używanymi w tym paśmie w wymienionych krajach.

Polskiej delegacji udało się doprowadzić do wynegocjowania z Federacją Rosyjską jednej, wspólnej dla zainteresowanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tzw. umowy ramowej. Umowa ramowa to podstawa dla wielostronnej koordynacji i ma stanowić bazę (punkt odniesienia) przy zawieraniu w przyszłości umów bilateralnych z Rosją w odniesieniu do pasma 700. Określa ona minimalne warunki dla koordynacji, które mogą być jeszcze lepsze na gruncie umów bilateralnych.
Jak podaje MAC, zawieranie umów bilateralnych z Rosją indywidualnie przez zainteresowane kraje skutkowałoby wynegocjowaniem dużo mniej korzystnych warunków. Kluczowe w tej sprawie były badania kompatybilnościowe przeprowadzone przez polski Instytut Łączności, które zostały wykorzystane jako punkt wyjścia przy wypracowaniu wspólnego stanowiska krajów europejskich oraz główny argument w dyskusji z Rosją.
Umowa ma jeszcze zostać zaakceptowana formalnie przed WRC-15 przez obie organizacje regionalne (CEPT i RCC).
Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Zdjęcie: blog.bwportos.pl