UKE: szybsze wprowadzanie zmian ofert hurtowych dla 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o możliwości szybszego wprowadzania zmian dotyczących ofert hurtowych dla beneficjentów działania 1.1 POPC.

W szczególności:

  • nowych usług,
  • pozacenowych zmian warunków świadczenia usług,
  • zmian technologicznych,

poprzez równoległe wypełnienia obowiązków wynikających z pkt 1.6.9 Zasad dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach II konkursu, działanie 1.1 POPC dla gospodarstw domowych i pkt 2.1 i 2.2 Wymagań dla podłączenia gospodarstw domowych do II i III konkursu w ramach działania 1.1 POPC.

Publikacja projektu zmiany oferty hurtowej może odbyć się jednocześnie z przedłożeniem jej Prezesowi UKE. W przypadku zaakceptowania zmiany oferty hurtowej, ale nie wcześniej niż po 2 miesiącach od przedstawienia jej Prezesowi UKE, beneficjent POPC powinien opublikować ostateczny kształt oferty hurtowej. Równoległy bieg obu procesów umożliwi zakończenie ich w terminie 90 dni. 

Wprowadzone rozwiązanie skróci proces TTM u beneficjentów, oczekiwanie operatorów korzystających na zmiany warunków współpracy, a także przyczyni się do zwiększenia elastyczności operatorów sieci dostępowych (OSD) w związku ze zmieniającymi się potrzebami rynku. 

Możliwość ta dotyczy sytuacji, w której opublikowany projekt zmian nie odbiega znacząco od ostatecznie zaakceptowanej zmienionej oferty. W przeciwnym wypadku termin publikacji zmienionej oferty hurtowej wynikający z Zasad powinien być liczony ponownie.

W opublikowanym Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla POPC na 2020 rok określono, iż nie przewiduje się naboru w związku z Działaniem 1.1 (Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach).

Źródło: uke.gov.pl / cppc.gov.pl