UKE: Stan realizacji Strategii 2012-2015

Szybki rozwój stacjonarnego i mobilnego Internetu szerokopasmowego, cyfryzacja telewizji oraz ochrona praw konsumentów, w tym ponad 1,8 mln zł odzyskanych na ich rzecz –  Prezes UKE przedstawił aktualne efekty realizacji Strategii.

W listopadzie 2012 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj przedstawiła Strategię Regulacyjną do 2015 r. Obecnie opublikowała dokument prezentujący ocenę i podsumowanie realizacji dotychczasowych działań zapisanych w Strategii Prezesa UKE.
Strategia definiuje misję Prezesa UKE jako zapewnienie społeczeństwu polskiemu dostępności nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i pocztowych z zachowaniem przejrzystości i efektywnej komunikacji działań Urzędu.
W ramach misji ustalono 6 celów strategicznych:
1. Wprowadzenie narzędzi stymulujących przedsiębiorców telekomunikacyjnych do inwestowania w infrastrukturę w oparciu o nowoczesne technologie.
2. Stymulowanie wzrostu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.
3.  Wzmocnienie pozycji konsumenta i zapewnienie wymaganego poziomu jakości usług.
4. Zwiększenie dostępu do usług poprzez efektywne zarządzanie widmem.
5. Zapewnienie skutecznego otwarcia rynku pocztowego na konkurencję.
6. Zwiększenie efektywności działań UKE.
W Strategii przyjęto założenie, że osiągnięcie wyznaczonych celów oceniane będzie za pomocą mierników ustalonych, jeśli nie wskazano inaczej, na koniec 2015 r. W niniejszym dokumencie podjęto jednak próbę oszacowania wartości mierników na koniec 2013 r.
Najważniejsze dotychczasowe działania Prezesa UKE w trakcie obowiązywania Strategii:

  • 13 lutego 2013 r. Prezes UKE rozstrzygnął przetarg na rezerwację częstotliwości z pasma 1800 MHz dla świadczenia mobilnych usług szybkiego Internetu. Umożliwiło to operatorom zaoferowanie nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, co pozwoli jednocześnie ograniczyć zjawisko wykluczenia cyfrowego.
  • 23 lipca 2013 r. miało miejsce symboliczne wyłączenie ostatniego naziemnego nadajnika ogólnopolskiej telewizji analogowej. Dzięki cyfryzacji Polacy uzyskali dostęp do bogatej oferty programowej oraz wyższej jakości sygnału telewizyjnego i dodatkowych usług.
  • 7 października 2014 r. Prezes UKE podpisał decyzję i postanowienie uwalniające rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu w 76 gminach. Nowe regulacje powinny spowodować korzystne zmiany dla konsumentów i operatorów: wzrost inwestycji i zwiększenie konkurencyjności.
  • 10 października 2014 r. Prezes UKE ogłosił aukcję na 19 rezerwacji częstotliwości z pasm 800 MHz i 2600 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej. Zaoferowane w aukcji częstotliwości mogą być wykorzystane przede wszystkim do świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych w sieciach mobilnych.
  • 14 października 2014 r. opublikowano wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w efekcie podpisanego w październiku 2012 r., z inicjatywy Prezesa UKE, Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym.
  • 20 października 2014 r. przedstawiono do konsultacji zbiór dobrych praktyk w zakresie współpracy sektorów telekomunikacyjnego oraz energetycznego, opracowanych na podstawie doświadczeń przedsiębiorców telekomunikacyjnych i energetycznych, będących wynikiem realizacji wspólnych inwestycji. Dokument ten powstał w ramach zawartego 14 października 2013 r. pomiędzy Prezesem UKE i Prezesem URE Porozumienia na rzecz likwidacji barier w inwestycjach telekomunikacyjnych i energetycznych.

W trakcie realizacji Strategii Prezes UKE szczególną uwagę poświęcał konsumentom. W 2013 r. ponad 47% przeprowadzonych postępowań mediacyjnych i prawie 65% wniosków o interwencję zostało zakończonych na korzyść konsumentów, Urząd „odzyskał” na ich rzecz 1 354 732,33 zł. W ramach interwencji i postępowań mediacyjnych przeprowadzonych w pierwszej połowie 2014 r. „odzyskana” kwota wynosiła 459 889,58 zł.
Strategia, zaplanowana do 2015 r. jest aktualnie na zaawansowanym etapie realizacji. Wiele zadań wykonano w całości, pozostałe są w trakcie intensywnych prac.
Finalne podsumowanie wykonania Strategii będzie przeprowadzone po zakończeniu całości okresu jej obowiązywania, tj. po grudniu 2015 r. Wtedy też ocenione zostanie ostateczne wykonanie wszystkich mierników, jak i kompleksowa ocena zmian, które zaszły na rynku telekomunikacyjnym i pocztowym.
 
Źródło: UKE
Zdjęcie: magicalmaths.org