UKE prezentuje wyniki badania konsumenckiego

385

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikował wyniki badania konsumenckiego, które dotyczyło korzystania w Polsce z usług telekomunikacyjnych. Takie badania przeprowadzane są każdego roku, jednakże teraz po raz pierwszy wzięto pod uwagę nie tylko ujęcie ilościowe, ale także jakościowe. Badanie ilościowe pozwoliło na określenie stopnia korzystania z usług oraz daje obraz tego, jak usługi telekomunikacyjne są postrzegane przez klientów indywidualnych, firmy i instytucje.

Badanie przeprowadzano od października do listopada. Pod uwagę wzięto trzy grupy uczestników: klientów indywidualnych, klientów indywidualnych powyżej 50. roku życia oraz klientów instytucjonalnych. Badanie pozwoliło sprawdzić wiedzę ankietowanych o cyberbezpieczeństwie, Internecie rzeczy, a także pozwoliło zebrać opinie o rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Kluczowe było również określenie stopnia korzystania z usług telekomunikacyjnych oraz poznanie opinii na ich temat wśród klientów indywidualnych oraz firm i instytucji działających w Polsce.

Wyniki badania dla klientów indywidualnych przedstawiają się następująco:

1. 92% Polaków korzysta z telefonu komórkowego, a najrzadziej wykorzystywana jest telefonia stacjonarna. Korzystanie z telefonii ruchomej wzrosło o 4 p.p. w porównaniu do poprzedniego roku, zaś posiadanie telefonu stacjonarnego utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi 24%.
2. 49 złotych wynoszą średnie zadeklarowane wydatki na telefon komórkowy. Klienci korzystający z telefonów na kartę wydają średnio 35 zł, w przypadku ofert abonamentowych miesięczne koszty sięgają poziomu 62 zł, natomiast dla opcji mix – 50zł.
3. W ciągu ostatniego roku znacząco wzrósł deklarowany przez ankietowanych poziom dostępu do Internetu (z 58% do 69%).
4. Średnia miesięczna opłata za korzystanie z Internetu stacjonarnego i mobilnego to 55 zł.
5. Tylko 10% badanych spotkało się z pojęciem „Internet rzeczy” i/lub „machine2machine”. 17% osób, które znają to pojęcie korzysta z tego typu rozwiązań (stanowi to prawie 2% całej badanej populacji). Smart TV (82%) to najczęściej wymieniane urządzenia działające w ramach M2M.
6. Zdecydowana większość badanych korzystających z Internetu ma świadomość udostępniania przez siebie danych w sieci i zagrożeń z tym związanych. Ponad 2/3 korzystających z Internetu posiada programy antywirusowe, anty spyware lub inne pozwalające zabezpieczyć komputer czy laptop przed potencjalnymi zagrożeniami.
7. Pakiety usług wiązanych cieszą się coraz większą popularnością wśród Polaków. Odsetek osób łączących swoje usługi w pakiety wzrósł w ciągu ostatniego roku z 16% do 23%. Nie zmienił się za to skład pakietów, w dalszym ciągu najczęściej łączone są usługi: TV i Internet stacjonarny.
8. Większość klientów indywidualnych dostrzega szereg pozytywnych zmian na polskim rynku usług telekomunikacyjnych (72%). Wśród pozytywnych zmian klienci indywidualni, podobnie jak 2014 r., wymieniali najczęściej rozwój nowych technologii oraz obniżkę cen na rynku telekomunikacyjnym.

Klienci indywidualni powyżej 50. roku życia:

1. W 2015 r. korzystanie z usługi telefonii ruchomej deklarowało 92% badanych respondentów powyżej 50 roku życia. Jest to o 3 p.p. więcej niż roku poprzednim. 76 % badanych wskazało, że posiadanie telefonu komórkowego jest główną przyczyną rezygnacji z telefonu stacjonarnego.
2. Wśród badanych osób w wieku 50 i więcej lat, w 2015 r. w stosunku do roku ubiegłego, można zaobserwować wyraźny spadek (o 10 pp) wykorzystania telefonów stacjonarnych w domach (z 40% do 30%).
3. 60% posiadaczy tradycyjnej linii telefonicznej przyznaje, że korzysta z tej usługi z przyzwyczajenia. Dla większości użytkowników telefonu stacjonarnego (78%) usługa ta ma duże znaczenie, 40% badanych nie zrezygnowałoby z tradycyjnej linii na rzecz telefonii ruchomej, 37% jej zwolenników jako powód podaje rozpoznawalność numeru telefonu stacjonarnego wśród rodziny i znajomych.
4. Użytkowanie komputera i dostęp do Internetu deklaruje 44% badanych osób.
5. Jako powód niekorzystania z Internetu wśród osób w wieku 50 i więcej lat najczęściej wskazywane są: brak takiej potrzeby (31%), brak umiejętności (27%) oraz dodatkowo przekonanie, że jest to zbyt skomplikowane (14%). Rok wcześniej respondenci także najczęściej wskazywali brak odpowiednich umiejętności (30%) oraz brak potrzeby użytkowania (26%).

Klienci instytucjonalni:

1. Najbardziej rozpowszechnioną usługą telekomunikacyjną wśród klientów instytucjonalnych jest telefonia komórkowa. Korzysta z niej 97% badanych firm, o 8 pp. więcej niż przed rokiem.
2. Telefonia stacjonarna jest nadal wykorzystywana (30%), głównie w większych firmach i sektorze publicznym, jednak w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowuje spory spadek tj. o ponad 20 pp. Konieczność korzystania z telefonii stacjonarnej wymuszają niejako stali klienci, którzy przywykli do tej formy kontaktu.
3. Telefonia komórkowa oraz dostęp do Internetu uważane są za niezbędne narzędzia do prowadzenia biznesu. Większe zadowolenie z korzystania z usług telefonii komórkowej wyrażają duże firmy. Może to wynikać z faktu posiadania dedykowanego opiekuna klienta, o którym wspominają badani w kontekście swojego zadowolenia z wykorzystywanych usług.
4. Dostęp do Internetu posiada 80% przedsiębiorstw. W 2014 r. dostęp do tej usługi deklarowało 72% klientów. W sektorze klientów instytucjonalnych dominuje dostęp stacjonarny do Internetu – posiada go 72% ogółu firm korzystających z sieci. Niektórzy badani szczególnie chwalą sobie dostęp dostarczany za pomocą światłowodu, co gwarantuje jego dużą przepustowość i niezawodność.
5. 25% przedstawicieli badanych firm słyszała o Internecie rzeczy, ale wykorzystanie rozwiązań działających w systemie Machine2Machine deklaruje jedynie 3% ogółu firm. Powodem, dla którego firmy nie korzystają z rozwiązań M2M są obawy dotyczące bezpieczeństwa danych oraz granic inwigilowania swoich pracowników, jak również niska wiedza na temat tych rozwiązań i ich wysokie koszty.

Źródło: UKE