UKE: nadzór rynku wyrobów

343
Kiev, Ukraine - October 17, 2012 - A logotype collection of well-known social media brand's printed on paper. Include Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Vimeo, Flickr, Myspace, Tumblr, Livejournal, Foursquare and more other logos.

Na stronie UKE opublikowane zostało  podsumowanie z działań nadzoru rynku wyrobów. W wyniku przeprowadzonych kontroli, 513 wyrobów spośród 1610 skontrolowanych uznano za wyroby niespełniające wymagań (wyroby niezgodne). Oznacza to, że spośród znajdujących się w obrocie wyrobów, niemal co trzeci poddany kontroli wyrób nie spełniał wymagań.

Analizując ogólny poziom niezgodności należy zwrócić uwagę na sposób, w jaki rozkłada się liczba wyrobów niezgodnych w odniesieniu do wszystkich wymagań. Najwięcej, bo aż 41% wyrobów niezgodnych, dotyczy urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (wymagania Dyrektywy R&TTE 1999/5), natomiast poziom niezgodności w zakresie podlegania wymaganiom kompatybilności elektromagnetycznej (wymagania Dyrektywy EMC 2004/108) osiągnął poziom 30%. Spośród wspomnianych dwóch kategorii wyrobów (EMC i R&TTE) 20% wyrobów skontrolowanych jednocześnie w zakresie wymagań ekoprojektu (tj. 80 spośród 393) wykazało dodatkowe niezgodności (niespełnienie wymagań Dyrektywy ErP 2009/125). Natomiast kontrole w zakresie wymagań dla etykietowania telewizorów wykazały nieprawidłowości w stosunku do obowiązków dystrybutorów i dostawców wobec 23 modeli telewizorów, spośród 93 skontrolowanych.
Według UKE pozytywnym efektem oddziaływania kontroli na rynek, jest odnotowany w 2014 r. spadek ogólnej liczby wyrobów niezgodnych, stanowiący skutek konsekwencji w działaniach kontrolnych Prezesa UKE.  Od 2012 r. do prowadzonych kontroli stosowane jest nowe podejście, wpisujące się w realizowaną w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej politykę prokonsumencką. Dzięki temu osiągnięto wysoką skuteczność wykrywania i podejmowania czynności zmierzających do eliminacji wyrobów niezgodnych z rynku, szczególnie w przypadku wyrobów objętych wymaganiami R&TTE.
Na uwagę zasługuje również coraz ściślejsza współpraca Prezesa UKE z organami celnymi. W minionym roku sprawozdawczym odnotowano znaczny wzrost liczby wniosków organów celnych o wydanie opinii Prezesa UKE w prawie zgodności wyrobów.
 
Źródło: UKE
Zdjęcie: visatonkin.com