Stanowisko KIKE w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

560

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej wyraziła szereg zastrzeżeń związanych z ustawą o zmianie opłat abonamentowych. W oficjalnym oświadczeniu przeczytać można między innymi, że: „Izba z niepokojem przyjmuje przewidywaną propozycję modyfikacji systemu poboru opłat abonamentowych, dostrzegając wiele potencjalnych zagrożeń i negatywnych skutków projektowanej ustawy”.

KIKE postuluje o zaniechanie dalszych prac nad projektem. Wśród zastrzeżeń Izby związanych z projektowaną ustawą znalazły się następujące punkty: niezgodność projektów przepisów z przepisami Konstytucji oraz przepisami unijnymi (naruszenie zasady równości wobec prawa, proporcjonalności, zaniechanie notyfikowania Projektu do Komisji); naruszenie zasady neutralności technologicznej przez projektowane postanowienia; ryzyko naruszenia tajemnicy telekomunikacyjnej oraz ochrony danych osobowych dużej liczby osób; praktyczne wady projektu utrudniające jego wdrożenie, w tym terminy na udostępnienie danych; problem wdrożenia bezpiecznego systemu teleinformatycznego
oraz koszty z tym związane; spodziewany spadek liczby odbiorców końcowych korzystających z usług telewizji płatnej; zmniejszenie rynku telekomunikacyjnego i tym samym zmniejszenie wpływów do budżetu państwa; wady legislacyjne projektu.
Z dokładnymi zastrzeżeniami KIKE można zapoznać się na stronie: http://www.kike.pl/files/2017/20170324_GRTV_stanowisko_KIKE_abonament_RTV.pdf