Stacja bazowe telefonii komórkowej – jak działa, zagrożenia, szkodliwość, przepisy

Maszt telekomunikacyjny
Fot. Kasia Kowalczuk

Stacje bazowe telefonii komórkowej to kluczowy element sieci telekomunikacyjnej, umożliwiający efektywne i nieprzerwane połączenia. Każda stacja bazowa składa się z anteny, urządzeń radiowych oraz systemu zarządzania, które łącznie zapewniają transmisję sygnału pomiędzy użytkownikami telefonów komórkowych a siecią. Są to złożone technologicznie urządzenia, które pracują na różnych częstotliwościach, co pozwala na obsługę wielu rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych i transmisji danych w tym samym czasie.

Stacja bazowa telefonii komórkowej – zagrożenia

Chociaż stacje bazowe telefonii komórkowej są niezbędne dla funkcjonowania naszego codziennego życia, pojawiły się pewne obawy dotyczące możliwych zagrożeń. Głównym obszarem troski jest promieniowanie emitowane przez te stacje. Chociaż nie ma jednoznacznych dowodów na to, że jest to szkodliwe dla zdrowia, trwa wiele badań, które mają na celu pełne zrozumienie wpływu długotrwałego narażenia na promieniowanie na nasze zdrowie.

Stacja bazowa telefonii komórkowej – szkodliwość

Często pojawiają się pytania o szkodliwość stacji bazowych telefonii komórkowej. Podobnie jak inne urządzenia elektroniczne, stacje bazowe emitują pewien poziom promieniowania, ale jest on zazwyczaj bardzo niski i zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Według Światowej Organizacji Zdrowia, bieżące dowody naukowe sugerują, że jest bardzo mało prawdopodobne, by ekspozycja na niskie poziomy promieniowania emitowanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej stanowiła zagrożenie dla naszego zdrowia.

Stacja bazowa telefonii komórkowej a decyzja środowiskowa

W ramach procesu instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej często wymagana jest decyzja środowiskowa. Wydawana jest ona w sposób, który zapewnia, że lokalizacja, konstrukcja i działanie stacji bazowej nie narusza lokalnych przepisów środowiskowych i nie szkodzi okolicznemu środowisku.

Gwarantuje to także współpraca operatorów z lokalnymi władzami, które wydaja decyzje zgodnie z prawem i biorąc pod uwagę dobro społeczności. Nierzadko też stacje bazowe budowane są w małych miejscowościach w odpowiedzi na prośby i petycje mieszkańców, którzy mają problemy z zasięgiem.

Stacja bazowa telefonii komórkowej – przepisy

Budowę masztu stacji bazowej telefonii komórkowej regulują przede wszystkim przepisy prawa budowlanego. Zgodnie z art. 35 ust. 1 wspomnianego aktu prawnego: przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

  • zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska,
  • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno–budowlanymi;
  • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
  • wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu – przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu – lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7,
  • spełnienie wymagań określonych w art. 60 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363) – w przypadku inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w tej ustawie, oddanej w użytkowanie wieczyste lub sprzedanej w trybie określonym w art. 53 ust. 1 lub 2 tej ustawy, przeznaczonej na wynajem o czynszu najmu określonym zgodnie z przepisami rozdziału 7 tej ustawy, zwanej dalej inwestycją KZN.

Za obiekt stanowiący telekomunikacyjny obiekt budowlany, stosownie do treści § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie uważa się m.in. wolno stojące konstrukcje wsporcze anten i urządzeń radiowych, w tym wolno stojące maszty antenowe i wolno stojące wieże antenowe.

Telekomunikacyjne obiekty budowlane stanowią również budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, zaliczane do obiektów budowlanych.

W czerwcu 2022 roku, nastąpiła jedna kluczowa zmiana przepisów dotyczących inwestycji związanych z budową stacji bazowych telefonii komórkowej. Wprowadzone nowelizacje znosiły wymóg przeprowadzania przez gminy procedur związanych z wydawaniem tzw. decyzji środowiskowych, co zdecydowanie uprościło i przyspieszyło proces inwestycyjny. Jednak mimo tej zmiany, na inwestorze nadal spoczywają pewne obowiązki, m.in. przeprowadzenie pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego przed uruchomieniem instalacji. Ta zmiana w prawie podkreśla, jak ważne jest zrównoważenie procesu inwestycyjnego z dbałością o bezpieczeństwo i ochronę środowiska.