TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

SKRÓT: Sprawozdanie z działalności Ministerstwa Cyfryzacji w latach 2015-2017

 
Od lat jesteśmy świadkami głębokiej transformacji dokonującej się na skutek błyskawicznego rozwoju nowoczesnych technologii. Kiedy w 2015 roku powstawało Ministerstwo Cyfryzacji, Polskę dzielił pod tym względem ogromny dystans od grupy europejskich liderów.  Tendencję tę udało się jednak w ostatnich dwóch lata
Cele operacyjne Ministerstwa Cyfryzacji w latach 2016-2017 r. to:
⦁ Rozwój usług cyfrowych
⦁ Państwo chronione przed cyberzagrożeniami
⦁ Budowa horyzontalnych rozwiązań informacyjnych
⦁ Zwiększenie efektywności IT w administracji publicznej
⦁ Oszczędności w budżecie państwa
⦁ Rozwój szybkiego internetu
⦁ Pro cyfrowe prawo
⦁ Inicjatywy wspierające rozwój i konkurencyjność polskiej gospodarki w obszarze cyfrowym
⦁ Dostosowanie struktury działania i kompetencji cyfrowych do wymogów rynku
⦁ Silna pozycja Polski na arenie międzynarodowej w zakresie zagadnień związanych z informatyzacją
⦁ Cyfrowa agenda w UE
⦁ Działania naprawcze wobec POPC celem utrzymania przyznanych środków UE i zwiększenie efektywności wydatkowania środków unijnych w ramach POPC.
W ciągu dwóch lat w Ministerstwie Cyfryzacji opracowany został cały pakiet precyzyjnie zaplanowanych projektów, które stanowią system naczyń połączonych. Realizacja projektów w MC jest także zgodna z rządową Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju.
Z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji powstał międzyresortowy zespół, którego głównym celem było przygotowanie pierwszego w historii Polski całościowego dokumentu o charakterze strategicznym i legislacyjnym, dotyczącego polityki państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa. Konsekwencją przyjęcia Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa RP są koordynowane przez Ministerstwo Cyfryzacji prace nad ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber) utworzone 4 lipca 2016 – NCCyber jest pierwszą tego typu jednostką administracyjną w kraju. Działając w ramach Instytutu Badawczego NASK, monitoruje zagrożenia i incydenty w cyberprzestrzeni, a także komunikuje potencjalne zagrożenia do wszystkich zainteresowanych podmiotów. Od stycznia 2017 roku Centrum działa 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
W Ministerstwie Cyfryzacji przygotowywana jest nowa ustawa o ochronie danych osobowych, przystosowana do Rozporządzenia Unijnego w tej sprawie, a także Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło prace legislacyjne nad Kodeksem cyfrowym.
W pierwszym kwartale 2018 r. przedstawiony zostanie do konsultacji pierwszy rozdział Kodeksu uwzględniający:
⦁ określenie zakresu podmiotowego,
⦁ stworzenie logicznej, spójnej i kompletnej siatki pojęciowej,
⦁ ustanowienie systemu instytucjonalnego dla zarządzania procesami cyfryzacji w sferze publicznej,
⦁ określenie kluczowych elementów i zasad krajowej infrastruktury informacyjnej,
⦁ utworzenie spójnej infrastruktury państwa, na którą możliwe będzie przeniesienie funkcjonalności publicznych systemów teleinformatycznych,
⦁ wprowadzenie podstawowych zasad regulujących świadczenie usług publicznych,
⦁ ustanowienie zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
i ciągłości działania e-usług publicznych.
Trwające w Ministerstwie Cyfryzacji prace mają na celu zmiany w prawie, wprowadzające odpowiedzialność transgranicznych dostawców mediów społecznościowych w zakresie naruszeń wolności słowa według prawa krajowego i przed polskimi sądami.
Oszczędności w budżecie:
⦁ Likwidacja Centrum Cyfrowej Administracji, wykonawcy w strukturze MC
– oszczędność około 10 mln zł;
⦁ Połączenie IMM i NASK – integracja służb obsługowych i zespołów merytorycznych, projekt w toku, oszczędności w trakcie szacowania;
⦁ Rozwój NASK – uzyskanie statusu PIB – ułatwienia w pozyskiwaniu grantów oraz możliwość wykonywania zadań na rzecz MC;
⦁ Oszczędności w projektach informatycznych
Przyjazna administracja to szeroki wachlarz usług cyfrowych dla przedsiębiorstw i obywateli, niskie koszty dzięki uproszczeniu lub eliminacji zbędnych procedur, wymagań, czy konieczności osobistego stawiennictwa. ⦁ Ministerstwo Cyfryzacji konsekwentnie realizuje projekty, których celem jest usprawnienie działania administracji i zwiększenie wygody obsługi dla obywateli. 11 strategicznych projektów zostało opisanych w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa przyjętym przez Rząd uchwałą Rady Ministrów z października 2016 i załączonym do niej Planie Działań Ministra Cyfryzacji.
Profil Zaufany w ciągu ostatniego roku został zintegrowany m.in. z 7 największymi bankami w Polsce. Umożliwiło to ponad 10 milionom Obywateli założenie Profilu przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Efektem jest popularyzacja PZ jako środka identyfikacji elektronicznej i usług zaufania. Może być wykorzystany na portalu podatkowym, trwa również integracja Profilu z Zintegrowanym Informatorem Pacjenta. Do X 2018 planowana jest notyfikacja PZ w KE jako środka identyfikacji na poziomie średnim;
PL.ID/e-Dowód. Celem projektu jest wymiana tradycyjnych plastikowych dowodów osobistych na dowody osobiste z warstwą elektroniczną. Nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość obywatela w świecie wirtualnym. Obecnie w fazie projektu technicznego.
Węzły:
⦁ Węzeł Krajowy. Jeden login do różnych systemów prowadzonych przez administrację, czy serwisy z usługami prowadzone przez samorządy. Węzeł Krajowy jest obecnie w fazie pilotażu (z wybranymi portalami: ePUAP, biznes.gov.pl, a do końca 2017 też z Emp@tia, praca.gov.pl i CEIDG), a jego wdrożenie jest planowane w pierwszym kwartale 2018 roku. Na początku 2018 r. dołączone zostaną SEKAP, Instytut Kardiologii, UKE, a do końca 2018 r. kolejne 70 portali.
⦁ Węzeł Transgraniczny. Dzięki Węzłowi Transgranicznemu już w 2018 r. polscy obywatele będą mogli logować się krajowym loginem i hasłem do e-usług udostępnianych przez portale administracji innych krajów UE. Polski Węzeł Transgraniczny uzyskał potwierdzenie zgodności z rozporządzeniem UE i jest obecnie w fazie testów z kolejnymi krajami UE. Jego wdrożenie jest planowane w październiku 2018 roku. Polska jest 10 krajem, który uzyskał potwierdzenie KE.
Projekty realizowane dla innych ministerstw: eRPL (RCL), SRB (MSWiA), eZamówienia (UZP/MR), Informatyzacja Obszaru Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), SPOC (obsługa komunikacji pomiędzy Państwami UE w zakresie możliwości weryfikacji certyfikatów w paszportach; obecnie w fazie integracji /testów/ z innymi Państwami; utrzymanie dla Straży Granicznej), PZP (portal Program Zbiórek Publicznych; utrzymanie dla Dep. Adm. Publicznej MSWiA); do czerwca 2017 utrzymanie systemu ESOM (system wnioskowania o dotacje dla mniejszości).
W związku z opóźnieniem w realizacji w jakim pozostawał program POPC na początku 2016 r., niezbędnym było podjęcie natychmiastowych działań. Konsekwencją przeprowadzonych zmian było m.in.  zorganizowanie bezprecedensowego, największego w historii funduszy europejskich konkursu na dofinansowanie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Alokacja w naborze wyniosła 3 000 000 000 PLN i objęła obszar całej Polski. Finalnie w wyniku interwencji objętych dofinansowaniem zostały 52 obszary konkursowe, gdzie podłączonych do szybkiego internetu zostanie 1 198 368 (przy minimum 1 016 517 określonym dla 79 obszarów) gospodarstw domowych i 9 723 placówek oświatowych. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1 982067431,26 PLN. Jednocześnie w CPPC udało się w sposób znaczący zoptymalizować swoje działania.
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – obecnie na 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych w Polsce jedynie co 6. posiada dostęp do szybkiego internetu o przepustowości co najmniej 100 MB/s. Zainicjowany i prowadzony w Ministerstwie projekt OSE ma na celu podłączenie wszystkich szkól na terenie kraju do szybkiego internetu. W 2017 r. przeprowadzono pilotaż w szkołach na Mazowszu i Podlasiu, zakończono także 2 konkursy na dofinansowanie. Rząd przyjął uchwałę w sprawie realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „100 Mega na 100-lecie”, a ustawa o OSE została przyjęta przez rząd i podpisana przez prezydenta. Już w 2018 r. pierwsze placówki będą podłączone do ww. sieci.
Przyjęta w 2015 r. Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego (JRC) to główny dokument Komisji Europejskiej, który prezentuje planowane prace Unii Europejskiej w dziedzinie cyfrowej. Celem strategii jest wyeliminowanie istniejących barier, które utrudniają rozwój cyfrowy Europy. Polska od dwóch lat jest aktywnym uczestnikiem dyskusji w Unii Europejskiej odnosząc sukcesy na arenie międzynarodowej.
 

Michal.Koch
Michal.Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...