SIIS i niedopełnienie obowiązku przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych

144

W Raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2020 r. opublikowanym przez UKE znajdują się statystyki dot. danych zebranych podczas tegorocznej inwentaryzacji prowadzonej w SIIS. Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy wywiązali się z obowiązku przekazania danych do UKE. Teraz grożą im postępowania administracyjne i kary pieniężne.

SIIS to System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej.

Przedsiębiorcy do 31 marca zobowiązani byli do przekazania za pośrednictwem SIIS danych o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Nieposiadający takiej infrastruktury musieli złożyć za pośrednictwem SIIS odpowiednie oświadczenie.

Niedopełnienie tego obowiązku lub przekroczenie wyznaczonego terminu może powodować nałożenie przez UKE kary pieniężnej na podstawie art. 209 ust. 11 prawa telekomunikacyjnego.

Zaprezentowane w raporcie statystyki wskazują, że nie wszyscy przedsiębiorcy pamiętali o tym obowiązku. 1 649 z nich nie przekazało danych, nie dostarczyło też oświadczeń. Tym samym narażając się  na podstępowanie administracyjne i karę pieniężną.

Tacy przedsiębiorcy otrzymają z UKE „Zawiadomienie o wszczęciu postępowania”. To jedynie informacja o postępowaniu, a nie o nałożeniu kary. W trakcie postępowania UKE zbada dlaczego obowiązek nie został wykonany i dopiero wtedy stwierdzi, czy są podstawy do nałożenia kary. Prawdopodobnie w trakcie wyjaśnień przedsiębiorca zostanie wezwany do przedłożenia informacji o wielkości osiągniętego przychodu w poprzednim roku.

Jednak niezależnie od wszczętego postępowania dobrze jak najszybciej uzupełnić SIIS. Niewykonanie tego to naruszenie prawa. A im dłużej SIIS nie jest uzupełniony, tym dłużej jest naruszane prawo. UKE w trakcie prowadzonych wyjaśnień będzie brał pod uwagę okres opóźnienia.

Także jeśli przedsiębiorca nie otrzymał jeszcze zawiadomienia z UKE, a wiem, ze nie uzupełnił SIIS, powinien to zrobić jak najszybciej.

Przedsiębiorca może też brać aktywny udział w postępowaniu. Pozwoli mu to wyjaśnić niedopełnienie obowiązku. Dobry powód przedstawiony UKE może wpłynąć pozytywnie na finalne rozpatrzenie sprawy.

Nawet jeśli nie da się przekonać UKE do odstąpienia od nałożenia kary, to można zawalczyć o to, by kara pieniężna była jak najniższa.

Źródło: okablowani