TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Razem przeciw kradzieży i dewastacji infrastruktury!

27 sierpnia br. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę w ramach Memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury. Inicjatorzy i Sygnatariusze Memorandum rozmawiali o wynikach współpracy, skali zjawiska oraz planach na lata 2014-2015.

Prezesi urzędów regulacyjnych: Magdalena Gaj – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Krzysztof Dyl – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, przedstawiciele Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Ilona Idzikowska oraz dr Marcin Piwowarski, przedstawiciel Komendy Głównej Policji – komisarz Arkadiusz Walendowski oraz prezesi i przedstawiciele firm z sektorów energetycznego, kolejowego i telekomunikacyjnego – Sygnatariusze Memorandum spotkali się aby podsumować rezultaty współpracy, której celem jest ochrona kluczowej infrastruktury technicznej.
Ostatnie dwa lata współpracy w ramach Memorandum to niewątpliwie bardzo dobry moment na podsumowanie wspólnych działań, ocenę ich rezultatów i skali zjawiska, potwierdzenie zaangażowania oraz przedstawienie rekomendacji i planów na lata 2014-2015 podkreśliła Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej otwierając spotkanie.
Następnie głos zabrali Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Krzysztof Dyl – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
W czasie tych dwóch lat prac udało się między innymi włączyć cele Memorandum w katalog działań objętych rządowym programem „Razem bezpieczniej”. Przed nami jednak jeszcze sporo pracy na rzecz uświadomienia społeczeństwu skali i istoty problemu. Bo przecież problem dewastacji infrastruktury to nie tylko problem firm odpowiedzialnych za jej utrzymanie, ale i nas wszystkichzaznaczył Prezes Bando.
Z zadowoleniem i satysfakcją odnotowujemy coraz większe zainteresowanie uczestników rynku kolejowego zagadnieniami, nad którymi pracuje Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury. Akcje inicjowane przez Memorandum i Urząd Transportu Kolejowego pogłębiają świadomość zagrożeń, jakie niosą kradzieże i dewastacje infrastruktury kolejowej. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale mamy przed sobą zielone światło – wsparcie wszystkich uczestników rynku kolejowegopodkreślił Prezes Dyl.

Zobacz fotorelację ze spotkania Memorandum


 
Stan prac, wybrane statystyki – skala zjawiska i tendencje
Według Marzeny Śliz, przewodniczącej Komitetu Sterującego Memorandum najistotniejsze rezultaty dotychczasowej współpracy to m.in.:

 • przygotowanie projektu zmian w ustawie o odpadach;
 • włączenie Memorandum do rządowego programu Razem Bezpieczniej;
 • zawiązanie Fundacji na rzecz przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury;
 • działania informacyjne i edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości problemu kradzieży infrastruktury;
 • zorganizowanie I Międzynarodowej Konferencji przeciwdziałania kradzieżom metali (udział przedstawicieli brytyjskiej policji).

Statystyki – Skala kradzieży 2009-2013, I półrocze 2014 (1H2014)

Liczba zdarzeń kradzieży infrastruktury
image003
Pozytywny trend spadkowy – w 2013 roku liczba kradzieży zmalała o 24,1 proc. W pierwszej połowie 2014 roku odnotowano 5906 przypadków kradzieży, a w całym 2013 roku – 13 611.
Liczba zdarzeń kradzieży infrastruktury w poszczególnych branżach
image005
Pozytywny trend spadkowy w sektorze telekomunikacyjnym – w 2013 r. liczba kradzieży zmalała o 31,8 proc. W pierwszej połowie 2014 roku odnotowano 2605 przypadków kradzieży, a w całym 2013 roku – 7152.
Pozytywny trend spadkowy na kolei – w 2013 r. liczba kradzieży zmalała o 29,4 proc. W pierwszej połowie 2014 roku odnotowano 2197 przypadków kradzieży, a w całym 2013 roku – 3492.
W 2013 roku sektor energetyczny zanotował 18,8 procentowy wzrost liczby kradzieży. W pierwszej połowie 2014 roku odnotowano 1104 przypadki kradzieży, a w całym 2013 roku – 2967.
Koszty odtworzenia infrastruktury (mln PLN)
image007
Pozytywny trend spadkowy – w 2013 roku koszty odtworzenia zniszczonej infrastruktury zmalały o 22,2 proc. W pierwszej połowie 2014 roku koszt odtworzenia wyniósł 19,2 mln PLN, a w całym 2013 roku – 49,9 mln PLN.
Koszty odtworzenia infrastruktury w poszczególnych branżach (w mln PLN)
image009
Pozytywny trend spadkowy w sektorze telekomunikacyjnym – w 2013 r. koszty odtworzenia zniszczonej infrastruktury zmalały o 46,1 proc. W pierwszej połowie 2014 roku koszt odtworzenia wyniósł 7,3 mln PLN, a w całym 2013 roku 21,4 mln PLN.
Pozytywny trend spadkowy w sektorze energetycznym – w 2013 r. koszty odtworzenia zniszczonej infrastruktury zmalały o 12,6 proc.
W sektorze energetycznym w pierwszej połowie 2014 roku koszt odwożenia wyniósł 6,7 mln PLN, a w całym 2013 roku – 14,6 mln PLN.
Na kolei w pierwszej połowie 2014 roku koszt odwożenia wyniósł 5,2 mln PLN, a w całym 2013 roku – 13,9 mln PLN.

Stan prac

Szefowie zespołów przedstawili wyniki oraz stan prac w obszarach dobrych praktyk, legislacji i komunikacji.

 • Dobre Praktyki
  Działania zespołu ds. dobrych praktyk skupiły się w głównej mierze na przygotowaniach do wdrożenia Platformy wymiany informacji o kradzieżach, współpracy z MSW w ramach programu rządowego Razem bezpieczniej, bieżącej i efektywnej współpraca z Policją (m.in. wspólne kontrole punktów złomu) oraz zainicjowaniu współpracy międzynarodowej (SIPAM Niemcy).
 • Legislacja
  Najważniejszymi rezultatami prac zespołu ds. legislacji są m.in.: diagnoza problemów obowiązującego prawa w kontekście zwalczania problemu kradzieży i dewastacji infrastruktury, przywrócenie w ustawie o odpadach przepisów z art. 102 i art. 188 (dawny art. 43a i 75a) odnoszących się do prowadzenia dokumentacji i wypełniania formularzy związanych z przyjmowaniem metali przez punkt zbierania odpadów oraz przygotowanie projektu regulacji w zakresie obrotu bezgotówkowego wraz z analizą rozwiązań stosowanych w innych państwach UE.
 • Komunikacja
  Rezultaty prac zespołu ds. komunikacji to m.in.: opracowanie strategii komunikacji, zakończenie prace nad marką Memorandum – NIEZŁOMNI | Ochrona infrastruktury oraz zainteresowanie mediów problematyką kradzieży i dewastacji infrastruktury.

Plany na 2014-2015
Kolejny punkt spotkania poświęcono planom na lata 2014-2015. Informację na ten temat przedstawiła Przewodnicząca Komitetu Sterującego dyrektor Marzena Śliz z Departament Rozwoju Infrastruktury UKE. Przedstawiona propozycja po dyskusji uzyskała akceptację Sygnatariuszy, a w katalogu działań znalazły się m.in.:

 • kampania społeczna – IV kwartał 2014-2015;
 • wdrożenie platformy incydentów kradzieży infrastruktury – IV kwartał 2014;
 • uruchomienie strony internetowej – IV kwartał 2014;
 • propagowanie działań i zachęcanie do współpracy firm dotkniętych skutkami kradzieży infrastruktury – 2015;
 • podpisanie porozumienia o współpracy z SIPAM (Niemcy) – IV kwartał 2014;
 • organizacja II Konferencji przeciwdziałania kradzieżom metali – listopad 2014:

Rekomendacje
Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie przez Panią Prezes Magdalenę Gaj rekomendacji wypracowanych przy udziale Sygnatariuszy Memorandum. Wśród rekomendacji znalazły się m.in.:

 • kontynuacja i rozwój współpracy w ramach Memorandum;
 • bezpośrednie zaangażowanie kierownictwa firm rynków regulowanych w podejmowanie i propagowanie działań Memorandum;
 • kreowanie zmian w prawie zwiększających skuteczność działań;
 • intensyfikacja lokalnej współpracy z organami ścigania;
 • rozwijanie współpracy z samorządami i instytucjami państwowymi;
 • kampania społeczna wzmacniająca efektywność działań;
 • wdrożenie i rozwijanie systemów zarządzania informacją o kradzieżach infrastruktury;
 • pozyskanie patrona medialnego dla działań Memorandum;
 • kontynuacja współpracy międzynarodowej – podpisanie porozumienia o współpracy z SIPAM.

Razem przeciw kradzieży i dewastacji infrastruktury
Straty w skali kraju na odbudowanie zniszczonej infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej tylko w 2013 roku to blisko 50 milionów złotych.
Kradzieże i dewastacje linii telefonicznych, infrastruktury kolejowej oraz linii energetycznych, powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Negatywnie odbijają się na życiu codziennym Polaków. Efektem tych działań są przerwy w dostawie energii elektrycznej, utrudnienia w transporcie kolejowym, przerwy w łączności telekomunikacyjnej.
Memorandum w sprawie przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji infrastruktury, to inicjatywa trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego, która połączyła przedsiębiorców z sektorów telekomunikacyjnego, energetycznego i kolejowego.
29 października 2013 r. projekt łączący reprezentantów trzech sektorów technologicznych został włączony do katalogu działań realizowanych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych pod nazwą „Razem bezpieczniej”.
Memorandum jest inicjatywą otwartą – zachęcamy do podejmowania wspólnych działań na rzecz ograniczenia kradzieży i przeciwdziałania dewastacji infrastruktury.

Memorandum:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Piotr Jaszczuk – Wydział Prasowy i PR
tel. 22 534 93 44, email: p.jaszczuk@uke.gov.pl

Witryna internetowa Memorandum:
www.ki.polskaszerokopasmowa.pl

Witryna internetowa rządowego programu Razem bezpieczniej:
www.razembezpieczniej.msw.gov.pl

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...