TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Punkt informacyjny do spraw telekomunikacji czeka na dane

Zgodnie z treścią ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, powszechnie zwanej Megaustawą, operatorzy sieci zobowiązani są do przekazania szeregu posiadanych informacji w wersji elektronicznej.

Wszyscy operatorzy sieci na mocy Megaustawy zobowiązani są do przekazania PIT informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także o kanałach technologicznych oraz o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych.

Należy przy tym podkreślić, że terminem infrastruktury technicznej objęto każdy element infrastruktury lub sieci (nie tylko telekomunikacyjnej), który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej. Z zakresu tego pojęcia wyłączone zostały tylko: kable,elementy sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i kanały technologiczne.

Format i formularze

Sposób przekazywania do Punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji wszystkich wymienionych powyżej danych został określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego. Akt ten nie tylko uszczegóławia zakres danych, do których przekazania obliguje ustawa, ale też określa elektroniczny format, w którym powinny być przesłane i reguluje wzory formularzy służących do ich przekazania.

Wszelkie informacje związane uzyskaniem dostępu do systemu zamieszczono w sekcji Informacje ogólne w zakładce Pomoc na stronie PIT: https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/. Znaleźć tam można także pole Dostęp do Systemu, w którym szczegółowo opisano poszczególne kroki związane z rejestracją i uzyskaniem wszystkich niezbędnych uprawnień.

Coroczny obowiązek

Przypomnijmy, że operator sieci przekazuje informacje corocznie w terminie do dnia 31 marca według stanu faktycznego i prawnego na 31 grudnia poprzedniego roku. Obowiązek dotyczy również aktualizacji informacji przekazanych Prezesowi UKE wcelu ich udostępniania przez PIT.

Zgodnie z definicją zawartą w Megaustawie operatorem sieci są w jej rozumieniu nie tylko przedsiębiorcy telekomunikacyjni, lecz także podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec pytań mogących się pojawiać ze strony podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji, UKE zorganizował szereg spotkań, uczestnicy których mogli dowiedzieć się jakie możliwości daje system portalu pit.uke.gov.pl, jakie formalności trzeba spełnić, żeby uzyskać autoryzowany dostęp do serwisu oraz w jaki sposób można przekazywać dane.

Jedno okno

Przypomnijmy, że Urząd Komunikacji Elektronicznej uruchomił PIT jako okno informacyjne o zasadach i warunkach inwestowania oraz o istniejących i planowanych zasobach. Docelowo punkt udziela inwestorom informacji o formalno-prawnej stronie realizowania inwestycji, dostarczy kompletnych informacji o aktualnym stanie infrastruktury i jej lokalizacji. PIT ma zapewnić przedsiębiorcom telekomunikacyjnym między innymi: dostęp do informacji o procedurach i formalnościach wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, istniejącej i planowanej infrastrukturze technicznej, obowiązujących stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dostęp do zasobów i funkcjonalności systemu informatycznego obsługującego PIT jest przy tym powszechny i nie wymaga logowania. Wprowadzanie i aktualizacja danych gromadzonych w systemie, a także dostęp do danych dedykowanych przedsiębiorcom telekomunikacyjnym oraz zaprojektowanych dla nich funkcjonalności analitycznych, wymaga natomiast zarejestrowania użytkownika i uzyskania uprawnień adekwatnych do jego roli w systemie. Tworzenie i rejestrowanie konta dostępowego do PIT realizowane jest z wykorzystaniem usługi sieciowej systemu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) UKE.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...