Projekt noweli rozporządzenia w sprawie profilu zaufanego

48

Projekt rozporządzenia ministra cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Teraz tymczasowy profil zaufany będzie przekształcony w klasyczny profil zaufany ważny przez okres trzech lat.

Projekt rozporządzenia zawiera zmiany dostosowując dotychczasowe rozporządzenie do zmienionych przepisów ustawy o informatyzacji. Dlatego dotychczasowy tymczasowy profil zaufany staje się „zwykłym” profilem zaufanym ważnym 3 lata. Będzie można go samodzielnie przedłużać tak, jak ma to miejsce w każdym innym wypadku profilu zaufanego.

Zostaje też usunięty zapis wykluczający możliwość samodzielnego przedłużenia profilu zaufanego potwierdzonego z wykorzystaniem wideoidentyfikacji.

W projekcie znajduje się też wydłużenie okresu ważności wniosku o wydanie profilu zaufanego z 14 do 30 dni. Doświadczenia okresu pandemii pokazały bowiem, że obecnie obowiązująca długość ważności wniosku często była niewystarczająca do realizacji wniosku.

Termin wejścia w życie rozporządzanie zależy jest od innych aktów prawnych. Powinien być dostosowany do terminu wejścia w życie zmian w ustawie o informatyzacji wprowadzanych ustawą o zmianie ustawy o autostradach. Została ona przekazana do podpisu Prezydentowi RP.

Źródło: legislacja.rcl.gov.p, samorzad.pap.pl