Prezes UKE: Zawieszenie aukcji 5G nastąpiło z mocy prawa

593
fot. UKE

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej polemizuje z Ministerstwem Cyfryzacji, które w tarczy antykryzysowej 3.0 zawarło projekt unieważnienia aukcji na częstotliwości 5G.   

Marcin Cichy podkreśla, że rząd nie konsultował z nim swojej decyzji i nie zgadza się z opinią Ministerstwa Cyfryzacji, że zawieszenie aukcji z końcem marca mogło wywołać wątpliwości prawne. Prezes UKE niepokoi się, że po unieważnieniu aukcji procedura nie będzie mogła być zrealizowana w terminie wymaganym przepisami unijnymi.

„Mając na względzie powagę Urzędu i wiarygodność trwającej aukcji 5G, odnieść się należy do pojawiających się w przestrzeni publicznej tez, iż aukcja 5G winna zostać unieważniona z uwagi na wątpliwości prawne powstałe w związku z jej zawieszeniem przez Prezesa UKE, a także z uwagi na pominięcie w niej wymogów w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej” – odniósł się do projektu rządu Cichy. Po czym podkreślił, że zawieszenie terminu składania ofert wstępnych w aukcji 5G nastąpiło z mocy prawa i nie wymagało zmian w dokumentacji aukcyjnej.

16 kwietnia UKE opublikował informację o zawieszeniu biegu terminu na złożenie ofert wstępnych w aukcji. W opublikowanym stanowisku tłumaczy, że decyzję tę mógł podjąć na mocy tzw. ustawy antyCOVID  z dnia 2 marca 2020 r. Zgodnie, z którą podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w (…): „nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres”.


Aukcja jest postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy prawo telekomunikacyjne, zatem powołany przepis ma do niej zastosowanie. „Zawieszenie terminu składania ofert wstępnych w aukcji nastąpiło z mocy prawa i nie wymagało zmian w dokumentacji aukcyjnej” – podkreślono w stanowisku.

Jednocześnie Marcin Cichy wskazuje, że anulowanie aukcji oznacza konieczność zaplanowania i przeprowadzenia procesu dystrybucji od początku, co wyklucza możliwość realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej z wykorzystaniem pasma 3,6 GHz w 2020 r.


„Mimo opóźnień wprowadzonych Ustawą antyCOVID z marca br., uruchomienie 5G w paśmie 3,6 GHz w 2020 r. byłoby możliwe, do czego wystarczające jest uchylenie art. 15zzs tej ustawy, przewidziane w przekazanym do Sejmu projekcie. Kwestie cyberbezpieczeństwa można natomiast we właściwym czasie uregulować na poziomie przepisów prawa (w tym wspomnianych wyżej rozporządzeń, dla których nadal trwa proces legislacyjny), w zgodzie z wcześniejszymi deklaracjami resortu cyfryzacji” – podsumowano w stanowisku.