Polska Strefa Inwestycji wydała w 2020 r. 7,9 mld na inwestycje

440

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przekazało informacje o wykonanych realizacjach w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). W 2020 roku PSI wydała 224 decyzje inwestycyjne o łącznej wartości ponad 7,9 mld PLN.

Polska Strefa Inwestycji deklaruje stworzenie 3 559 miejsc pracy. Jarosław Gowin, minister rozwoju, pracy i technologii, powiedział: „chcemy jeszcze bardziej wesprzeć działalność inwestorów na terenie Polskiej Strefy Inwestycji i zachęcić ich do większej aktywności. Przygotowaliśmy projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, który właśnie trafił do wykazu prac Rady Ministrów. Pracujemy także nad projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, który jest już gotowy do konsultacji międzyresortowych. Nadal będziemy też zachęcać do lokowania inwestycji w obszarach słabiej rozwiniętych, głównie w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarczych oraz w Polsce Wschodniej”.

Wsparcie dla przedsiębiorców w czasie pandemii obejmuje:

  • doprecyzowanie zapisów, a tym samym wydłużenie okresu wsparcia dla przedsiębiorcy, w przypadku inwestycji zlokalizowanych tylko częściowo na terenie objętym statusem specjalnej strefy ekonomicznej (51%);
  • otwarcie możliwości zaliczenia leasingu do kosztów kwalifikowanych także po okresie realizacji inwestycji (ponieważ leasing ma inną strukturę finansowania niż większość kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę);
  • uporządkowanie klauzul informacyjnych i zasad korzystania z pomocy publicznej w oparciu o notyfikację projektów do Komisji Europejskiej;
  • doprecyzowanie definicji zakładu i przedsiębiorcy.

Nowe przepisy mają również zwiększyć atrakcyjność inwestycyjno-biznesowej Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Od września 2018 r., czyli od początku istnienia Strefy, wydano 680 decyzji o wartości 28 mld PLN.

Źródło: gov.pl