PKE. Zmiana terminu wejścia w życie ustawy

320
fot. Pixabay

PKE ma zostać ogłoszone do dnia 21 grudnia 2020 r. Wcześniej ministerstwo informowało, że operatorzy będą mieli 2 miesiące na zapoznanie się z przepisami i ich wdrożenie. Teraz resort wydłuża ten termin do 6 miesięcy. Takie informacje podano podczas spotkania przedstawicieli Departamentu Telekomunikacji z radcami prawnymi.

Na ostatnim posiedzeniu Senatu w sprawie ustawy o e-doręczeniach zgłoszono poprawkę do omawianej nowelizacji – chodzi o umożliwienie poinformowania abonentów o zmianach poprzez wywieszenie informacji w sposób publicznie dostępny. Jeśli poprawka zostanie przyjęta, to obejdzie się bez informowania każdego z abonentów z osobna o wymuszonych przez nowelizację zmianach.

Jednocześnie, od dnia ogłoszenia ustawy PKE ma być zakazane zawieranie umów na czas określony dłuższy niż 24 miesiące z konsumentami i przedsiębiorcami, którym PKE przyznaje uprawnienia podobne do konsumenckich.

PKE nie zmieni umów zawartych przed dniem wejścia w życie PKE

Odszkodowanie i ulgi dla obowiązujących umów mają pozostać według aktualnych regulacji prawnych, czyli bez ingerencji ustawodawcy. Nie będzie też obowiązku dostosowania już zawartych umów do nowych przepisów.

Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy (ulgi)

Nie wiadomo na chwilę obecną, jak zmieni się zaproponowany w ostatnim projekcie sposób naliczania odszkodowania na wypadek wcześniejszego rozwiązania umowy. Ustawodawca zaproponował nowe zapisy w tym zakresie:

Ma zostać utrzymane to, że odszkodowanie będzie alternatywą dwóch różnych wartości. Proponuje się jednak utrudnienie procesu wyliczania ulg. Odszkodowaniem będzie wartość niższa, czyli albo:

  • wartość ulgi przyznanej abonentowi pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej wypowiedzenia;
  • suma części pozostałych opłat abonamentowych, które abonent powinien uiścić do czasu zakończenia umowy zawartej na czas określony wyliczona w ten sposób, że:
  • za pierwsze 25 proc. okresu, na który została zawarta umowa, dostawca może dochodzić 75 proc. wartości sumy tych opłat;
  • za kolejne 50 proc. okresu, na który została zawarta umowa, dostawca może dochodzić 50 proc. wartości sumy tych opłat;
  • za ostatnie 25 proc. okresu, na który została zawarta umowa, dostawca może dochodzić 25 proc. wartości sumy tych opłat.

Jest szansa, że w kolejnej wersji projektu, nie dojdzie do wdrożenia wyżej opisanego, dość skomplikowanego sposobu naliczania ulg. W takim przypadku nastąpi powrót do propozycji brzmienia regulacji z lipca.

Zaprzestanie świadczenia usług

Usunięty zostanie przepis art. 344 PKE, który miał określać sposób postępowania dostawcy usług w przypadku uporczywego naruszania warunków umowy przez abonenta. Możliwe będzie zatem utrzymanie w tym zakresie tych rozwiązań, które aktualnie indywidualnie są stosowane przez poszczególnych operatorów.

Postanowiono także zmienić procedurę postępowania dostawcy w przypadku opóźnienia w zapłacie za usługi przez abonenta. Zostanie zapisane, że dostawca nie może zawiesić świadczenia usług do czasu wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, pod warunkiem zapłaty przez abonenta należności bieżących. Wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego ma zostać zdefiniowane jako doręczenie odpowiedzi na reklamację.

Usługa dodatkowego obciążenia rachunku

Zmianie ulegnie nazwa usługi. Pojawi się pojęcie usługi fakultatywnego obciążania rachunku zamiast usługi dodatkowego obciążenia rachunku. Z definicji ma zostać usunięte odwołanie do kwot określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Megaustawa

Dostęp do infrastruktury (w szczególności do instalacji wewnątrzbudynkowej) będzie  odpłatny, gdy infrastruktura należeć będzie do podmiotu, którego przeważającym przedmiotem działalności jest działalność telekomunikacyjna. Nie wiadomo, czy zostanie wyjaśnione, jak operator będzie mógł zweryfikować to, jaki jest przeważający przedmiot działalności właściciela infrastruktury.

Ustawodawca rozważa wyłączenie w nowych przepisach żądania właściciela nieruchomości w zakresie ustanowienia służebności przesyłu, gdy zachodzą przesłanki do zapewnienia przez tego właściciela dostępu z art. 30 ust. 1 Megaustawy.

Koncesja dla nadawców

Ustawa wprowadzająca PKE będzie stanowiła o tym, że koncesja na rozpowszechnianie programów jest udzielana na czas nie dłuższy niż 10 lat. Jednocześnie, zostanie wprowadzona możliwość udzielenia koncesji na czas krótszy niż 10 lat na wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie koncesji lub w przypadku wystąpienia konieczności wyrównania czasu trwania uprawnień na tym samym multipleksie.

Prace nad ostatecznym kształtem ustawy jeszcze trwają. Poszczególne punkty mogą więc ulec zmianie.

Źródło: Okablowani.pl