TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Nowe prawo dotyczące komunikacji elektronicznej na Wirtualnej Konferencji KIKE

Najważniejszą zmianą jaka czeka operatorów w tym roku jest planowane wdrożenie do polskiego porządku prawnego Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Związanym z tym zagadnieniom poświęcono dużą część pierwszego dnia Wirtualnej Konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.

Rynek telekomunikacyjny rozwija się dynamicznie. Na poziomie Unii Europejskiej zdecydowano w związku z tym, że zamiast kolejnej nowelizacji dyrektyw została przyjęta jedna obszerna – Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Także polskie Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało, że przyjmie nową ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej. Warto przy tym zaznaczyć, że nie wszystkie rozwiązania w Prawie telekomunikacyjnym wynikają z prawa unijnego. Dyskusja jaka toczy się w związku z PKE nie jest więc tylko dyskusją o prawidłowym wdrożeniu EKŁE, lecz również o wielu nowych, oryginalnych rozwianiach.

Duża ustawa, niemałe zmiany

Aktualny projekt ustawy zawiera 420 artykułów i obejmuje 260 stron przepisów. Agnieszka Krauzowicz, dyrektor Departametu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji, podkreśliła, że nowa ustawa nie będzie rewolucyjna, co pozwoli zachować stabilność rynku telekomunikacyjnego. W nowej ustawie zdecydowano się jednak na odwołanie się do pojęcia „komunikacji elektronicznej”, które zdaniem przedstawicieli ministerstwa w lepszy sposób oddaje przedmiot regulacji (pojęcie „łączność” zarezerwowane jest w administracji rządowej dla regulacji spraw pocztowych).

Definicja usługi komunikacji elektronicznej w obecnym kształcie swoim zakresem odpowiada jednak kodeksowej definicji usługi łączności elektronicznej. Rozumiana będzie jako usługa świadczona za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, zwykle za wynagrodzeniem, z wyłączeniem usług związanych z zapewnianiem albo wykonywaniem kontroli treści przekazywanych przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnych lub usług komunikacji elektronicznej obejmująca usługę dostępu do Internetu, usługę komunikacji interpersonalnej oraz usługi transmisyjne polegające całkowicie lub głównie na przekazywaniu sygnałów. Z kolei usługa komunikacji interpersonalnej dzieli się na usługę wykorzystującą numery (tradycyjne usługi telefoniczne) oraz usługę niewykorzystującą numerów (np. komunikatory internetowe). Projekt przewiduje również pojęcie usługi telekomunikacyjnej będącej usługą komunikacji elektronicznej z wyłączeniem usługi komunikacji interpersonalnej niewykorzystującej numerów.

Harmonogram

Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadziło prekonsultacje oraz serię warsztatów z przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi (operatorzy reprezentowani byli przez KIKE) oraz przedstawicielami administracji. Obecnie opracowywane jest nowe brzmienie projektu, uwzględniające wyniki prekonsultacji, następnie planowane jest skierowanie projektu na formalną ścieżkę legislacyjną, a zatem do opiniowania i konsultacji. Dyrektywa unijna powinna zostać wdrożona do polskiego porządku prawnego do dnia 21 grudnia br. Dyrektor Krauzowicz potwierdziła, że obecny harmonogram prac ministerstwa przewiduje, że ustawa będzie gotowa w tym terminie.

Usługa powszechna

Maciej Janowski z Kancelarii Prawnej Media zwrócił natomiast szczególną uwagę na temat przepisów dotyczących usługi powszechnej świadczonej przez wszystkich operatorów. Obejmuje ona adekwatny szerokopasmowy dostęp do internetu oraz telefonu stacjonarnego. Konsumenci o niskich dochodach lub szczególnych potrzebach społecznych mają mieć według nowego projektu ustawy Prawo telekomunikacyjne zapewnioną dostępność (obowiązek przyłączenia) oraz przystępność cenową tych usług. Prelegent zwrócił uwagę na konieczność dopracowania przepisów ustawy, niemniej docelowo koszt zniżek dla wskazanych abonentów ponosić będą najprawdopodobniej operatorzy.

Wzmocnienie użytkowników końcowych

Jednym z oczywistych celów EKŁE jest też zharmonizowane i wzmocnienie praw użytkowników końcowych w całej UE. Głównie dotyczy to konsumentów, ale też mikro i małych przedsiębiorców oraz części organizacji pozarządowych. Nowe prawa tych podmiotów będą miały odzwierciedlenie w nowych obowiązkach nakładanych na dostawców usług. Kwestie te szczegółowo omówiła Ewelina Grabiec z kancelarii itB Legal.

Istotną zmianą, względem obecnej regulacji jest między innymi wprowadzenie maksymalnego, okresu obowiązywania umowy zawartej z konsumentem (będą to 24 miesiące). Do tej pory ograniczenie czasowe obowiązywało tylko w przypadku umów zawieranych z konsumentem po raz pierwszy.

Nowością jest też wprowadzenie do systemu prawnego regulacji dotyczącej zmiany dostawcy usługi internetowej. Sama zmiana będzie wprawdzie uzależniona od możliwości technicznych, a dotychczasowy dostawca będzie musiał wznowić świadczenie usługi, o ile „nowy” nie aktywuje usługi w terminie. Abonent nie może być pozbawiony dostępu do usługi internetowej dłużej niż 1 dzień roboczy.

Podczas panelu dyskusyjnego Jakub Woźny z Kancelarii Prawnej Media wyraził opinię, że projekt nowej ustawy jest zaskakująco obszerny i stosunkowo dobrze przygotowany, choć zaskoczyła go liczba zawartych w nim przepisów karnych. Dodał, że ustawa ta nie zmieni jednak rynku telekomunikacyjnego w istotny sposób.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze