Nowe kryteria i formularz zgłaszania incydentów u przedsiębiorców telekomunikacyjnych

 
W dniu 27 września 2018 r. weszły w życie:
• rozporządzenie w sprawie kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług (Dz. U. poz. 1830)
• rozporządzenie w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług (Dz. U. poz. 1831)
Pierwsze z wymienionych rozporządzeń będzie wykorzystywane przez przedsiębiorców przy realizacji obowiązku, jaki nakłada na nich art. 175a ust. 1 Pt. W oparciu o kryteria określone w tym rozporządzeniu, przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą identyfikowali naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług jako naruszenia o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług telekomunikacyjnych.
Drugie z wymienionych rozporządzeń określa nowy wzór formularza, który będzie wykorzystywany przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych do przekazywania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług, o podjętych działaniach zapobiegawczych i środkach naprawczych oraz o podjętych przez przedsiębiorcę działaniach, o których mowa w art. 175 i art. 175c Prawa telekomunikacyjnego.