NIK o podnoszeniu kompetencji cyfrowych

156

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła badanie programów mających podnosić kompetencje cyfrowe w Polsce. Niektóre podejmowanych działań zostały docenione, ale ogólna ocena nie wypada zbyt pomyślnie. Problemem jest przede wszystkim niewyznaczenie jednego podmiotu, który za koordynowanie działań w tym temacie byłby odpowiedzialny.

Podnoszenie kompetencji cyfrowych w społeczeństwa odbywało się poprzez różne działania podejmowane przez jednostki na różnych szczeblach. Były to Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Centrum Projektów Polska Cyfrowa czy różne gminy na terenie kraju. Jednak nie został wyznaczony żaden podmiot, który koordynowałby te działania, co NIK uznaje za błąd. Tym bardziej, że programy finansowano z różnych źródeł, a to wymagałoby odpowiedniej koordynacji.

Przez Minister Cyfryzacji zostały opracowane 3 programy, które mają podnieść kompetencje cyfrowe społeczeństwa. Są to:
– Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa na lata 2019-2022,
– Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019 – 2029,
– projekt Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do 2030 r. (PRKC)

Ten ostatni projekt dopiero po roku od opracowania został przekazany Radzie Ministrów do opracowania. NIK uznaje, że takie podejście jest nierzetelne i procedowanie powinno odbywać się sprawniej.

Dlatego teraz KPRM powinna wskazać podmiot odpowiedzialny za koordynacje działań i zgodnie z wytycznymi NIK zakończyć pracę nad Programem Rozwoju Kompetencji Cyfrowych i go wdrożyć.

Inny problemem w podnoszeniu kompetencji cyfrowych, który zauważa NIK jest brak przeanalizowania potrzeb kadry akademickiej w zakresie podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Nie została również opracowana koncepcja przygotowania i opracowania materiałów edukacyjnych na uczelniach.

Gminy kontrolowane przez NIK  w większości przypadków uwzględniały podnoszenie kompetencji cyfrowych w swoich strategiach. Próbowały również określić potrzeby mieszkańców w tej kwestii.

W 24 kontrolowanych gminach  zostało przeszkolonych 6 tys. osób.

Jednak i tutaj nie uniknięto błędów. Głównie były to nieprawidłowości w realizacji grantów.

Badanie potwierdziło wzrost kompetencji cyfrowych w ostatnich latach. Jednak postęp jest zbyt wolny i na tle innych państwo UE nie wypadamy dobrze.  Polska zajmuje 24. miejsce na 27 państw UE.

Źródło: Raport z badania NIK – DZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA RZECZ PODNOSZENIA KOMPETENCJI CYFROWYCH SPOŁECZEŃSTWA.