Nabór do Rady do Spraw Cyfryzacji

Rada do Spraw Cyfryzacji powoływana jest na dwuletnią kadencję. Jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji. Składa się z 15-20 członków czy członkin i właśnie został ogłoszony do niej nabór.

Rada do Spraw Cyfryzacji działa na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jej kadencja trwa dwa lata, a w skład rady wchodzi od 15 do 20 osób. Ich zadanie to chociażby opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych dotyczących spraw informatyzacji, łączności lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Rozpoczął się nabór do rady, który potrwa do 31 marca 2023 roku.

Osoby do Rady do Spraw Cyfryzacji mogą rekomendować ministrowie, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego czy współprzewodniczący ze strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ale także:
– podmioty prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie informatyki lub łączności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
– izby gospodarcze reprezentujące przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie gospodarki elektronicznej, komunikacji, mediów, wytwarzania sprzętu informatycznego, oprogramowania lub świadczenia usług informatycznych,
– stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest reprezentowanie środowiska informatycznego lub wspieranie zastosowań informatyki, gospodarki elektronicznej, komunikacji lub mediów.

Zgłoszenia powinny zawierać  rekomendację zawierającą imię i nazwisko danej osoby i jej dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu), zgodę na kandydowanie oraz zaświadczenie o posiadaniu wyższego wykształcenia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2023 r. Można wysyłać je pocztą do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub na adres e-mail: RdC@mc.gov.pl.

Źródło: gov.pl