TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Ministerstwo Klimatu i Środowiska: projekt rozporządzenia dot. pomiarów PEM

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt rozporządzenia określającego wymagania dotyczące wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku, wykonywanych w otoczeniu instalacji lub urządzeń elektroenergetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych lub radiolokacyjnych (w tym telewizyjnych).

W uzasadnieniu projketu wskazuje się, że analiza sprawozdań z pomiarów poziomów PEM wykonywanych na potrzeby kontroli wykazała, że nie były one sporządzane jednolicie oraz nie zawierały wszystkich niezbędnych danych lub też dane te były nieprecyzyjne.

Treść proponowanego aktu znajduje się na stronie legislacja.rcl.gov. Przygotowany projekt jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Od września 2018 r. prowadzone są prace nad stworzeniem powszechnie dostępnego systemu informacji o poziomie pola elektromagnetycznego emitowanego ze stacji bazowych telefonii komórkowej (SI2PEM).

Źródło: wirtualnemedia.pl

Michał Koch
Michał Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze