Ministerstwo Cyfryzacji czeka na propozycje do Kodeksu cyfrowego do Świąt

W Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się pierwsze spotkanie, inaugurujące prace nad stworzeniem Kodeksu cyfrowego. Celem jest stworzenie jednego, spójnego aktu prawnego, który zbierze wszystkie zagadnienia związane z szeroko pojętą informatyzacją, rozproszone dziś w różnych aktach prawnych.

Pomysły i sugestie prosimy przesyłać do 22 grudnia 2017 r. na adres mailowy: Sekretariat.DP@mc.gov.pl

Na czym się opierają?

Podstawą działania jest opracowany przez naszych ekspertów model Architektury Informacyjnej Państwa. Przedstawia on wszelkie zależności między Obywatelem a instytucjami państwa, a także przepływ danych i informacji między nimi. Określa także takie wymagania i standardy, które pozwolą na zbudowanie właściwej synergii rozwiązań IT w państwie. Oprócz tego, przedstawiliśmy wstępny zarys koncepcji zakresu regulacji Kodeksu cyfrowego. Materiały te dały początek dyskusji zgromadzonym na spotkaniu inauguracyjnym ekspertom z dziedziny prawa informatycznego i administracyjnego oraz przedstawicielom środowisk naukowych i akademickich. Dyskusja ta miała określić kształt Kodeksu cyfrowego oraz zagadnienia, które należałoby uwzględnić w projekcie, jak i kierunek dalszych prac.

Co chcą osiągnąć?

Piorytetem jest stworzenie regulacji, która nie tylko zbierze i ustandaryzuje w jednym akcie normatywnym zagadnienia związane z szeroko pojętą informatyzacją, lecz przede wszystkim wprowadzi rozwiązania prawne pozwalające organom administracji na sprawną, kompleksową i priorytetową obsługę obywatela, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum stawianych mu obecnie wymogów informacyjnych.

Cele

  • określenie zakresu podmiotowego kodeksu,
  • stworzenie logicznej, spójnej i kompletnej siatki pojęciowej,
  • ustanowienie systemu instytucjonalnego dla zarządzania procesami cyfryzacji w sferze publicznej,
  • określenie kluczowych elementów i zasad krajowej infrastruktury informacyjnej,
  • utworzenie spójnej infrastruktury państwa, na którą możliwe będzie przeniesienie funkcjonalności publicznych systemów teleinformatycznych,
  • wprowadzenie podstawowych zasad regulujących świadczenie usług publicznych,
  • ustanowienie zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania e-usług publicznych.