TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Kto jest kim w Ministerstwie Cyfryzacji?

Ministerstwo Cyfryzacji (MC) to polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej. MC zostało utworzone w 2015 z przekształcenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zlikwidowane w 2020, a następnie przywrócone w 2023 roku.

Ministerstwem Cyfryzacji kieruje Krzysztof Gawkowski. 13 grudnia 2023 r. został powołany przez Donalda Tuska na wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski to m.in. współautor koncepcji cyfryzacji państwa. Przedstawił ją w kampanii wyborczej. Mówił też o utworzeniu Agencji Cyberbezpieczeństwa i znalazło się to w programie wyborczym Lewicy.

W kierownictwie resortu zasiadają też Dariusz Sanderski (sekretarz stanu), Paweł Olszewski (sekretarz stanu), Michał Gramatyka (sekretarz stanu) i Bartosz Dominiak (dyrektor generalny). Pełnomocnikiem ds. otwartości danych jest Anna Gos.

Misją ministerstwa jest sprawienie, aby Polska była państwem innowacyjnym, w którym interakcje między państwem, obywatelami i przedsiębiorcami są przejrzyste.

W skład biuro dyrektora generalnego wchodzą:

Biuro Ministra

Biuro zajmuje się wsparciem parlamentarnym dla ministra i jego zastępców oraz koordynuje nadzór ministra nad różnymi jednostkami i projektami, w tym prezesem UKE, IŁ – PIB, NASK – PIB, COI, a także projektami CPPC. Organizuje posiedzenia Rady ds. Cyfryzacji i zapewnia wsparcie dla obywateli i instytucji zewnętrznych w zakresie skarg, wniosków, petycji, oraz wniosków dotyczących ponownego wykorzystania informacji publicznych, patronatów honorowych i praw związanych z danymi osobowymi.

Departament Cyberbezpieczeństwa

Odpowiada za zabezpieczenie cyberprzestrzeni, w tym koordynowanie i rozwijanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, realizację Strategii Cyberbezpieczeństwa RP oraz tworzenie i aktualizowanie Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa. Prowadzi programy edukacyjne, kampanie i szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Departament Prawny

Zapewnia obsługę prawną i legislacyjną ministerstwa, koordynuje proces tworzenia ustaw i innych aktów prawnych, przygotowuje materiały na posiedzenia rządowe i zajmuje się współpracą z parlamentem. Redaguje oficjalne publikacje ministerstwa.

Departament Telekomunikacji

Zajmuje się sprawami dotyczącymi sieci szerokopasmowych, w tym realizacją Narodowego Planu Szerokopasmowego i budową sieci w Polsce. Zarządza Ogólnopolską Siecią Edukacyjną, reguluje rynek telekomunikacyjny i dba o zgodność z prawem UE i międzynarodowym.

Departament Zarządzania Danymi

Tworzy środowisko ułatwiające zarządzanie danymi, przygotował ustawę o otwartych danych, prowadzi dane.gov.pl i kronika.gov.pl. Kształtuje politykę ochrony danych osobowych i dostosowuje ją do standardów UE.

Departament Projektów i Strategii

Monitoruje projekty cyfryzacyjne, prowadzi analizy strategiczne, koordynuje Mapę Cyfrowej Dekady, wspiera budowę e-administracji i realizuje zadania związane z międzynarodową współpracą i członkostwem w UE.

Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych

Promuje rozwój umiejętności cyfrowych wśród Polaków, przygotowuje programy dla różnych grup społecznych i współpracuje z różnymi instytucjami w tym zakresie.

Departament Transformacji Cyfrowej

Nadzoruje Centralny Ośrodek Informatyki oraz projekty związane z CEPIK, pracuje nad eliminacją dokumentacji papierowej i wdrażaniem systemu EZD RP.

Biuro Komunikacji

Odpowiada za informowanie, edukowanie i promowanie działań ministra, prowadzi politykę medialną i koordynuje komunikację ministerstwa.

Biuro Administracyjne

Zarządza organizacją ministerstwa, w tym kancelarią i archiwum, zajmuje się prawem zamówień publicznych, ochroną danych osobowych i organizuje szkolenia dla pracowników.

Biuro Budżetowo-Finansowe

Zapewnia obsługę finansową i księgową ministerstwa, zarządza funduszami celowymi i sprawuje kontrolę nad finansami.

Departament Badań i Innowacji

Ten departament jest kluczowy w promowaniu innowacji cyfrowych i sztucznej inteligencji w Polsce. Skupia się na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb środowisk akademickich, biznesowych i administracji publicznej w trzech głównych obszarach: zapewnianiu dostępu do nowoczesnych technologii, kształtowaniu adekwatnych regulacji prawnych i szerzeniu wiedzy na temat tych technologii.

Gabinet Polityczny Ministra

Jest zespołem wspierającym ministra w realizacji jego celów politycznych i strategicznych, zapewniającym skuteczną komunikację i koordynację działań wewnątrz resortu oraz z innymi instytucjami.

Departament Współpracy Międzynarodowej

Zajmuje się koordynacją i realizacją zadań związanych z międzynarodowymi aspektami cyfryzacji. Obejmuje to zarządzanie relacjami wynikającymi z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz innych międzynarodowych organizacjach, mając na celu wspieranie i rozwijanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie cyfryzacji.

Rady, zespoły i komisje działające w ramach MC:

  • Rada do Spraw Cyfryzacji
  • Zespół Lidera Cyfryzacji
  • Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
  • Zespół zadaniowy do spraw realizacji „Programu otwierania danych na lata 2021-2027”
  • Rada do spraw współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawach przetwarzania przez nie danych
Michał Koch
Michał Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...