TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Konsolidacja rynku ISP

[miejsce publikacji] ICT Professional, Nr 4 – jesień 2014, strona 12.

[rubryka] Zarządzanie

[autor] Joanna Łęczycka

[tytuł] Konsolidacja rynku ISP

___________________________________________________________________________________________________________

Konsolidacja rynku ISP

Samemu trudno jest funkcjonować w biznesie. Konkurencja, jest nie tylko konsekwencją wolnego rynku, która zabiera klientów, ale także źródłem cennej inspiracji, wiedzy i nowych możliwości. Znajomości, działanie kolektywne, integracja,  wieloobszarowa konsolidacja stają się dźwignią rozwoju i kołem zamachowym gospodarki, także w branży operatorów ISP.
Klastry – współpraca z konkurencją?
Klaster jest powiązaniem podmiotów gospodarczych, które jednocześnie ze sobą konkurują i współpracują. Daje przedsiębiorcom wiele korzyści, możliwości wymiany doświadczeń, wiedzy  i pozwala wzmocnić przewagą konkurencyjną. Efekt synergii niesie dużo pożytku, zwłaszcza dla małych i średnich firm. Firmy z sektora usług informatycznych także grupują się w klastry, żeby prowadzić wspólną politykę i współpracować w imię wzajemnych korzyści. Klaster e-południe skupia firmy z województwa śląskiego. Otwiera możliwości wspólnej polityki i działań konsolidacyjnych, które są odpowiedzią na działania globalnych operatorów.

Nasze stowarzyszenie powstało po to, by przełamać stereotypy. Sieci osiedlowe, Trzepaki, czy sieci Amatorskie (w dobrym tego słowa znaczeniu) przestały być pionierami Internetu w Polsce i firmami, które powstawały jako odpowiedź na brak dobrej oferty od dużych firm telekomunikacyjnych. To takie właśnie firmy otwarły rynek, spopularyzowały Internet i upowszechniły go w domach. Jednak duże telekomy widząc otwarcie rynku stworzyły oferty, a przede wszystkim dobre kampanie reklamowe, które przyciągają klientów. I tu lokalność, która zawsze była atutem okazała się słabością. Część operatorów widząc trendy rynkowe postanawia zacząć współpracować 

mówi Sebastian Kachel z klastra e-południe. Współpraca staje się więc szansą na konkurowanie z globalnymi operatorami i budowanie siły lokalnych dostawców Internetu.
Motto Klastra Myślenickiego brzmi „kooperacja kluczem do sukcesu”  i w imię tej idei grupa podejmuje działania wspierające rozwój branży telekomunikacyjnej w swoim obszarze. Klaster Myślenicki stanowi platformę dla realizacji i pozyskiwania środków finansowych na wspólne projekty inwestycyjne oraz działania mające związek z rozwojem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych i komunikacyjnych. Klaster e-północ to z kolei największy na Pomorzu węzeł wymiany ruchu IP oparty o szereg linków 10G pomiędzy węzłami na terenie Trójmiasta. Obecnie klaster tworzą trzy firmy.
Inny północny klaster – ICT – powstał stosunkowo niedawno, bo na początku bieżącego roku. Wziął sobie na cel wspieranie rozwoju regionalnych operatorów telekomunikacyjnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz sprzedażowych w branży ICT, rozwój infrastruktury i produktów. Uczestnicy mają możliwość korzystania z usług, takich jak – doradztwo prawne, wspólny marketing, wsparcie przy ubieganiu się o fundusze europejskie a także wymiany know-how. Klaster działa bardzo prężnie.

W wyniku współpracy wewnątrz klastrowej firmy zrzeszone w ramach klastra pozyskały dotacje unijne na kwotę blisko 3,8 mln zł. W chwili obecnej realizowana jest także idea budowy węzła wymiany ruchu w Data Center Sprint w Olsztynie, co umożliwi docelowo obniżenie kosztów funkcjonowania naszych firm i skonsoliduje wspólne zakupy. Jesteśmy także na etapie wdrażania wspólnej marki dla operatorów telekomunikacyjnych, wspólnego  brandingu, polityki marketingowej i reklamy, a także wdrażania ujednoliconych procedur, wzorców dokumentów oraz szkolenia personelu

opowiada Artur Wojtasik z klastra ICT.
Wspólne przedsięwzięcia klastrów na polu rozwoju technologii, wspólnej polityki pozyskiwania funduszy, integracji branży, pokazują, że konkurencja może być zdrowa i działać w imię tworzenia wspólnej siły. Współpraca daje bowiem o wiele większe efekty, niż rywalizacja czy jednostkowe działania.
Organizacje w służbie branży
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej powstała z potencjału, jaki drzemie we współpracy i wymianie doświadczeń.  Jej pierwszym krokiem było Tanie Łącze, które zapewniło dużo korzystniejsze ceny za transmisję i dostęp do Internetu, niż którykolwiek mały operator mógł sam wynegocjować w rozmowach z dostawcami. Na tym samym pomyśle zrodziła się koncepcja SEZ czyli systemu hurtowych zakupów (urządzeń, technologii i usług szerokopasmowych), w którym, w oparciu o umowy ramowe z dostawcami, operatorzy zrzeszeni w Izbie budowali wspólny wolumen zakupowy. Dzięki temu potencjał zakupowy był dużo większy niż każdego z osobna. Inicjatyw służących branży podejmowanych przez KIKE jest dużo więcej. Jednym z nich jest GRAP, czyli Grupa Robocza
ds. Administracji Publicznej, która zajęła się szeroko pojętym dialogiem z władzami nadzorującymi regulacje sektora telekomunikacyjnego.  Izba prowadzi także prace nad systemem sprawnego
wdrażania telewizji cyfrowej wśród lokalnych operatorów. KIKE to przede wszystkim platforma konsolidacji branży, wymiany doświadczeń i wiedzy. Dwa razy w roku organizowana jest duża konferencja, która poza panelami dyskusyjnymi, wystawą technologii szerokopasmowych, stwarza okazję do rozmów kuluarowych i podzielenia się rozwiązaniami technicznymi, pomysłami, wdrażanymi u siebie projektami i usługami. Oprócz konferencji Izba realizuje też szkolenia dla pracowników firm zrzeszonych z różnorodnego zakresu – zarówno technologii jak i związanych z przedsiębiorczością i prowadzeniem działalności.
Cele konsolidacji, integracji, wymiany doświadczeń oraz kształtowania wspólnej polityki zakupowej stawia także organizacja iNET-group. Jest organizatorem TECH Meetingów, szkoleń, które dostarczają wiedzy i narzędzi z obszaru usług telekomunikacyjnych a także stwarzają przestrzeń do wymiany doświadczeń.  W ramach grupy prowadzone są konsolidowane zakupy sprzętu i usług, dzięki czemu partnerzy mogą obniżać swoje koszty. Skutkuje to tańszym dostępem do infrastruktury telekomunikacyjnej czy bezpośrednią wymianą ruchu internetowego między operatorami.
Wspólne cele = wspólne działania
Poza zrzeszaniem się w klastry czy stowarzyszenia, operatorzy ISP podejmują także inne kroki i działania w imię wspólnych celów. Czasami są to dążenia zmierzające do poprawy jakości usług, działania komercyjne a niekiedy społeczne. Jedną z takich inicjatyw jest EPIX, czyli węzeł wymiany ruchu IP, który zapewnia dostęp do taniej i wysokiej jakości transmisji danych. Jest zarządzany przez operatorów ISP i działa na zasadzie non-profit. Wszelkie nadwyżki finansowe pozyskane z jego prowadzenia Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego „e-Południe”  przeznacza na rozwój i wspieranie przedsięwzięć służącym jego użytkownikom.
Oprócz działań w obszarze infrastruktury i technologii firmy współpracują także na polu marketingowym. Taką ideę reprezentuje PT Telecom. Spółka również uruchomiła węzeł wymiany ruchu w kolokacji 4DC, dzięki czemu umożliwiła operatorom ISP wspólne korzystanie z dzierżawionej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz transmisji. Została zakupiona także centrala Adescom, na której każda z firm członków może świadczyć usługi dla swoich klientów.

W ramach działań marketingowych została  opracowana marka Telius, która docelowo ma być wspólnie oferowana przez wszystkich operatorów  zrzeszonych, są prowadzone wspólne akcje promocyjne i marketingowe, wprowadzane do obrotu nowe wspólne usługi. Sukcesem spółki jest określenie wspólnych celów oraz nawiązanie rzeczywistej współpracy przez lokalnych operatorów na coraz bardziej konkurencyjnym rynku telekomunikacyjnym 

podkreśla Robert Kubica z firmy e-SBL.
Formą aktywizacji i integracji branży są także fora branżowe. To tutaj toczone są dyskusje, wyrażane opinie i rodzą się pomysły zmian. Taki internetowy hydepark to miejsce wymiany doświadczeń i źródło cennej wiedzy. Brak możliwości częstych spotkań B2B przenosi branżowe polemiki w obszar Internetu. Fora, takie jak ispforum.pl, czy trzepak.pl pełnią rolę opiniotwórczą w środowisku lokalnych operatorów.
Konferencje – wiedza, doświadczenia, integracja
Konferencje branżowe są niezwykle cennym źródłem wymiany informacji dla przedstawicieli ISP. Mają również wielki wpływ na integrację i rozwój środowiska operatorów. W branży tego typu spotkań nie brakuje, organizowane są cykliczne przez stowarzyszenia i klastry. Są to między innymi PLNOG, KIKE, iNET-Meeting, Targi IT Future Expo, Targi Infostrada, Media Forum, Metroport Integration Days , konferencja sieci szerokopasmowe i wiele innych.  To okazja do spotkania, dyskusji, zaprezentowania innowacji i wyznaczenia trendów w rozwoju sieci. Spotkaniom towarzyszy opinotwórcza prasa branżowa. Magazyn Twój Internet Professional patronuje większości z konferencji. Stał się najważniejszą agendą prasową dla polskiej branży ISP. Regularnie dostarcza informacji, porad technicznych jak i prawnych dostawcom Internetu z całej Polski. Magazyn aktywnie uczestniczy we wszystkich spotkaniach, eventach, konferencjach, dzięki czemu jest aktualnym i rzetelnym źródłem wiedzy o branży i technologii. Misją redakcji magazynu Twój Internet Professional jest wspieranie integracji i konsolidacji branży. Stał się znaczącą platformą wymiany informacji i promocji wspólnie podejmowanych przez operatorów działań, targów i konferencji.
Różne kierunki konsolidacji
Lokalni operatorzy ISP korzystają także z możliwości współpracy z dostawcami globalnymi. Z ofertą wspólnych działań zwróciła się np. Netia, która chce dzierżawić od lokalnych operatorów infrastrukturę. Powstała w tym celu internetowa platforma zakupowa X-Trade, która działa jak portal aukcyjny, gdzie Netia może ogłaszać zapotrzebowanie na daną infrastrukturę. W ten sposób chce stworzyć bazę firm, z którymi operator będzie nawiązywał długofalową współpracę.
Przez wielotorową współpracę zaciera się także podział na firmy, które oferują tylko usługi internetowe i wyłącznie telewizyjne. Operatorzy, którzy kojarzeni są z usługami TV uczestniczą w przedsięwzięciach firm ethenetowych i na odwrót. W końcu obie technologie zmierzają  w kierunku FTTH (fiber to the home) , więc współpraca firm jest kwestią najbliższej przyszłości.
W Polsce istnieje ponad 1000 operatorów ISP, z czego ogromna większość nadal nie widzi potrzeby współpracy i konsolidacji. W bazie UKE jest ponad 6000 wpisów rejestracyjnych firm telekomunikacyjnych. Połączenie sił daje wymierne efekty biznesowe i otwiera na zupełnie nowe możliwości małe i średnie firmy z sektora ISP. Poza korzyściami finansowymi i technologicznymi to także szansa na konkurowanie z operatorami globalnymi i dorównanie im chociażby pod względem polityki marketingowej.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze